Versti

Ðiuo metu yra nuomonë, kad nuo vertimo plano gyventi graþus gyvenimas, já turëtø sukurti prisiekæs vertëjas. Taèiau prisiekæs vertëjas, kaip ir bet kuris naujas vertëjas, tikriausiai yra labiau pageidaujamas þmogus, kuris yra maþiau pajëgus, taip pat daugiau ar kelis, tinkantis savo profesijai. Apskritai, norint gauti vertintojo vardà, privalote baigti valstybiná egzaminà, kuris bus naudojamas pagal atitinkamus ástatymus. Todël teoriðkai prisiekæs vertëjas turëtø bûti màstomas ir polinkis ilgiau nei tradicinis vertëjas. To pasekmë bus ne tik (teisiniu poþiûriu geriau iðversto teksto galia, bet ir didesnë paslaugos vertë. Todël þmonës, kuriems reikia vertimo, bet neturi papildomø iðtekliø, turëtø apie tai galvoti, arba jiems tikrai reikës prisiekusio vertëjo vertimo. Svarbiausia, reikia suprasti, kad prisiekæs vertimas yra tas pats atspausdintas dokumentas, kurio kiekviename puslapyje yra vertëjo antspaudas, ir pripaþinimas, kad kiekvienas priþiûrëtojas turi tà patá turiná kaip ir originalas. Tai yra paskutinis bûtinas vertimo tipas, kai oficialûs dokumentai yra diplomai, paþymëjimai ar sàskaitos.Þinoma, yra aiðku, kad dokumentas, kuris nëra oficialus faktas, turi bûti verèiamas prisiekusio vertëjo, kaip árodymo, kai jis naudojamas teisme, árodymu. Pirmiau pateiktas apraðymas rodo, kad prisiekæs vertimas yra esminis papildomo svorio metodas, todël jei to nereikia, nereikëtø uþsakyti nereikðmingo teksto prisiekusiam vertëjui. Be to, kaip aiðku, prisiekusio vertimo dokumentas yra pernelyg svarbus dokumentas, leidþiantis man daryti klaidas. Ir kai þinote, vertëjas prisiekia pats þmogus, o klaida yra þmogus. Þinoma, prisiekæs vertëjas, kuris yra didelis darbo etika, atsisakys iðversti tekstà, kurio jis nesupranta, ty nëra konkretus ar neþino. Ðiuo atveju mintis yra prieinama - ieðkome kito prisiekusio vertëjo. Taèiau, norint apsisaugoti nuo klaidos, vienintelë sistema yra naudoti biurus ar vertimus, kurie suplanuoja tvirtà patenkintø klientø sàraðà.