Vandens valymo filtrai

Norint ásigyti pramoniniø dulkiø surinkëjø, verta þinoti, kad yra tokiø dulkiø surinkëjø tipø. Pirmoji pramoniniø dulkiø surinkëjø eilë yra nusodinimo kameros. Jie yra dabartiniai gravitacijos dulkiø kolektoriai. Dulkiø dalelës, patekusios á tokio dulkiø surinktuvo butà, esant gravitacijai, patenka á atskirà dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra patogesnës, iðsiskiria ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbi ðio dulkiø surinkimo modelio savybë yra dulkiø ðalinimo bûdas karðtoms dulkëms.

Kitas ekonominiø dulkiø surinkëjø tipas yra inertiðki dulkiø surinkëjai. Jie prisistato, kad tokie patiekalai yra populiarûs naudoti ir yra daug paprastesni. Visada atminkite, kad jø veiksmingumas nëra pilnas. Todël jie neveikia greièiau gamyklose.Filtrø separatoriai yra dar vienas modelis. Filtruoti dulkiø surinktuvus moderniu pavidalu, kad uþterðtos dujos auginamos tinkamais audiniais. Ðiandienos uþterðimo metu terðalai lieka ant audinio, o valomos dujos teka. Tokiems dulkiø surinkëjams bûdingas didelis efektyvumas. Ðtai kodël jie gerai dirba populiariose gamybos parduotuvëse.Verta rûpintis tuo, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra naudingas visose darbo vietose, kuriose rodoma tam tikra oro tarða. Taèiau reikia nepamirðti, kad tokie pramoniniai dulkiø surinkëjai yra labai galingi ir mes turëtume pritaikyti savo dulkiø surinktuvà prie verslo rûðies darbo. Tai turëtø bûti skaitoma apie gerus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galø gale nuspræstume, kiek turime nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai visø pirma skiriasi nuo valymo efektyvumo. Todël ðie dulkiø kolektoriai, kurie yra ðiek tiek brangesni, yra daug efektyvesni. Tuo paèiu metu svarbi pramoniniø dulkiø surinkëjø kompanija. Verta naudoti patikrintas ámones, kurios priima geras nuomones. Paskutinë technologija, kurios garantija suteikta, nebus sugadinta ásigytame pramoniniame dulkiø surinktuve.