Transporto amones saskaito fakturo idradymo programa

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia greitai, natûraliai ir tvarkingai iðduoti kitus atsiskaitymo dokumentus. Komarijos ERP Optima sàskaitø faktûrø modulis yra ypaè maþas. Su juo galite iðduoti dokumentus tam tikra valiuta.

Programa yra visiðkai sinchronizuota su naujais „Comarch“ sistemos elementais. Duomenys atnaujinami visai, todël gaunama paprasta buhalterinës apskaitos paslauga. Daugiausia dëmesio skiriant funkcionalumui (pardavimo ir pirkimo parinktims, interneto dokumentø mainams, ðis modulis yra geriausias sandoris dël ðio tipo gaminiø pardavimo.Papildoma priemonë, pvz., Specialus pardavimø langas, leidþia pateikti visas þinias ir medþiagas, susijusias su konkreèiu klientu. Tai yra patogus sprendimas buhalteriams. Be to, ði programa turi spausdinimo funkcijà. Visa tai reiðkia, kad ðis metodas palengvina ámonës ar biuro buvimà ir yra malonesnis darbas.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø programa puikiai tinka maþoms ir vidutinëms ámonëms, kur buhalterijos skyrius nëra didelis, o darbuotojams reikia malonës ir paramos. Tai yra sàskaitos faktûros modulio kaip registravimo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programos funkcija, ji palengvina þmoniø darbà ir sumaþina klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant iðtaisyti spausdinimo galimybæ.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga leidþia: iðleisti pardavimo ir pirkimo sàskaitas, apmokestinti asmenis, tvarkyti visus pardavimus PLN ir uþsienio valiutomis, iðleisti taisomuosius dokumentus (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas su áprastomis mokëjimo formomis (pervedimu, kompensavimu, grynaisiais pinigais kaip retai ir su kliento programinës árangos nurodytais ir paslaugø bei partneriø registro tvarkymu.