Sveikatos ir saugos darbe

Kartu su ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Potvarkio 4 straipsniu dël minimaliø darbo pasitikëjimo ir higienos reikalavimø, susijusiø su sprogios atmosferos perspektyva darbo aplinkoje, norime sukurti sprogimo pavojø. Valstybinës praktikos inspekcija yra valstybës institucijos narë, kuri tikrina sprogimo rizikos vertinimo veikimà ir teisingumà.

Rizika, susijusi su degiø medþiagø, dulkiø, dujø ar jø miðiniø naudojimu, labai padidina sprogimo tikimybæ proceso árenginiuose. Bet kokiu atveju, jei jis yra tik galimas, turi bûti uþkirstas kelias sprogiai aplinkai. Pirmasis þingsnis vertinant sprogimo rizikà ir svarbiausia yra nurodyti, ar pavojinga sprogioje aplinkoje gali susidurti realios sàlygos. Jei yra tokia galimybë, nustatykite, ar jis gali bûti uþsidegæs. Minëtas vertinimo procesas, kuris nëra iðplëstas, visuomet turi bûti taikomas ir kitiems atvejams. Sprogimo rizikos analizë turi bûti atliekama visiems darbo procesams ar gamybos procesams. Ávertindami visos sprogimo rizikà, paprastai rûpinamës naudojamais priedais veiklai vykdyti, naudojamoms medþiagoms, pastatø charakteristikoms ir daiktø bei gamybos procesø sàlygoms.Tokius darbus atlieka daug susijusiø ámoniø. Pradinës rizikos analizës sànaudos bet kuriuo atveju nustatomos ir, be kita ko, nori objekto savybiø, t. Y. Ploto, vietø skaièiaus ar árenginio, greitos ir prieðgaisrinës saugos analizës, vykdomos kampanijos profilio charakteristikø ir naudojamø degiø medþiagø kiekio, galinèio sukurti sprogimo rizika. Mes taip pat einame daug pasiûlymø, kuriø analizæ ar parengimà galima atlikti rusø, vokieèiø, prancûzø ar anglø kalbomis.