Styginio krepdiai 10x10

„Zipper“ maiðeliai yra daug pritaikymø naujose pramonës ðakose, todël jie þaidþia tokioje sudëtingoje padëtyje ir patenka á beveik kiekvienà namà. Jie uþtikrina maisto ðvieþumà, higieniná sandëliavimà ir stiprina produktus nuo iðoriniø veiksniø.

Kiekviena tobula namø ðeimininkë gerai þino vakuuminius maiðelius, nes juose yra daug programø ir tinka daugeliui namø ûkiø veiklos. Visø pirma, tokie krepðiai skirti maisto laikymui. Jie yra ryðkûs ir patikimi dël þalos, dël ko jie ilgà laikà saugo maistà. Uþtrauktukø krepðiai leis lengviau uþdaryti turiná ir dël to nepriimtina uþterðimas, arba oras, kuris gali pagreitinti maisto produktø sugadinimà. Maiðai puikiai tinka sandëliuoti laisvi produktai, pavyzdþiui, kruopos, dþiûvësëliai, dþiovintos þolës ar lapinës arbatos.

Maistas, supakuotas á vakuuminá maiðelá, iðlaiko savo kvapà, kuris nesutrûksta. Ádëjus ðvieþiø darþoviø ir vaisiø, verta apsaugoti jø kvapà ir kvapà juos ádedant á maþà maiðelá. Dël filmo skaidrumo ið karto þinoma, kas vyksta viduje.

Jei maiðeliai turi uþðaldyti maistà, verta uþraðyti ant folijos, kuri laikoma viduje. Tai padës greitai rasti tam tikrà produktà po keliø savaièiø uþðalimo, kai labai svarbu ávertinti, kas gaunama maiðe (ðaldytas maistas daþnai atrodo panaðus, pvz., Suðaldytos þolës arba suðaldyti koldûnai, jei neþinote, kas uþpildo. Su vakuuminiais maiðeliais labai greitai pasirinkti ðaldytà maistà, nes folija neuþsikimða ir neuþðaldo á maistà, kaip ir áprastø plastikiniø maiðeliø atveju.

Dulkiø maiðeliai taip pat buvo naudojami kulinarijoje. Svarbu juos virti, nudeginti arba plakyti, todël kiekvienas mëgëjø virëjas turëtø dëvëti puikios formos maiðeliø komplektà namø virtuvëje (skirtingo dydþio.

Uþtrauktukai su uþtrauktukais atskleidë jø taikymà ávairiose dalyse. Kasdieniame gyvenime jie prideda save kaip saugø paketà, pavyzdþiui, nenorime, kad kaþkas ðlaptø. Maiðeliø rinkinys taip pat yra neatsiejama þmoniø kelionë - prieð patekdami á lëktuvo lygá, turite saugiai supakuoti visus skysèius (kosmetikà, vaistus ir kt., Kuriuos puikiai formuoja vieninteliai maiðeliai, kuriuos naudojame virtuvëje.

Didelis vakuuminiø maiðeliø privalumas yra jø nedidelis mokestis, kuris taip pat kelis kartus siûlo ðio unikalaus meno naudojimà. Pakartotinio naudojimo atveju, maiðà reikia kruopðèiai nuplauti. Pakuotëje turi bûti pateikta informacija apie tai, ar maiðus galima plauti indaplovëje.