Slicer abo

Darþoviø pjaustytuvas yra labai svarbus maitinimo ðaltinis. Kasdien pjaustant kitos rûðies darþoviø daugiasluoksnius kiekius á rankiná kelià, þymiai padidëja meno kaina ir pailginamas atsarginës kopijos paruoðimo laikas prieð atidarant restoranà ar laikas paruoðti valgá verslo maitinimo ámonëse, tokiose kaip mokyklos, seneliai arba ligoninës.

https://ecuproduct.com/lt/snail-farm-puikus-sprendimas-amzinai-atrodanciai-odai/

Akivaizdus pasirinkimas yra pirkti darþoviø pjaustytuvà, kuris tuo paèiu metu bus didesnis uþ vaisiø pjaustytuvo funkcijà.Nepriklausomai nuo maitinimo ástaigos pobûdþio verta nusipirkti smulkintuvo profesionaliam naudojimui. Jai bûdinga didelë talpa (iki 300 kg / val. Ir atsparumas, turi visus reikiamus sertifikatus ir patvirtinimus ir yra sukurta ið puikios medþiagos, duomenø apie kontaktà su maistu. Nelaimingø atsitikimø grupëse prietaisas yra pagamintas ið paprasto nerûdijanèio plieno ir gali turëti magnetinæ saugos sistemà ir variklio stabdá, kuris uþtikrina saugø klientø aptarnavimà. Galime pasirinkti tarp 230V arba vadinamøjø galia, arba 400 V, atsiþvelgiant á elektros instaliacijà jûsø kambaryje.Elektrinis darþoviø pjaustytuvas turi daug naujø, lengvai keièiamø diskø, kurie daro darþoves ir vaisius þetonø, grieþinëliais ar kubeliais, o taip pat specialø uþkandá prancûzø bulvëms gaminti. Atskiroje pusmënulio valstybës partijoje numatyta, kad darþovës, pvz., Kopûstai, salierai, yra pjaustomos, o likusi iðilginë partija skirta ilgoms darþovëms. Tam tikru momentu mes galime pasirinkti kitus reikmenis.Prietaisas neturëtø bûti naudojamas tikslams, kuriems jis nenurodytas, pvz., Sûrio pjovimas.Perkant darþoviø pjaustytuvà, nepamirðkite, kad nëra jokio paskutinio prietaiso su didþiausiais matmenimis, bet paprastai sveria apie 30 kilogramø. Rinkoje rasite platø prekiø þenklø ir modeliø pasirinkimà, kad tinkamos árangos atitikimas nesukeltø daug problemø.