Slaugytojo higiena

Visa kompanija yra atsakinga uþ galvà apie savo sveèiø apsaugà. Visø pirma tai taikoma projektams, kurie yra sunkiøjø medþiagø pagrindinis vaidmuo. Darbdavys turi bûti labai apsaugotas tokiomis sàlygomis vaikðèiojanèiø þmoniø sveikata ir prieþiûra.

„Ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Potvarkis dël bûtiniausiø reikalavimø, susijusiø su darbo pasitikëjimu ir higiena, kartu su sprogios atmosferos namuose galimybe“, laukia, kol darbdavys parengs apsaugos nuo sprogimo dokumentà. Tai veikia tik tose ámonëse, kuriose naudojamos degios medþiagos, galinèios oru sukelti sprogià aplinkà. Tokios medþiagos taip pat gali apimti skysèius, dujas, taip pat smulkias daleles, t. Y. Dulkes.

Naudojant pavojingas, degias medþiagas, su kuriomis susiduria darbuotojai, sprogimo pavojø turinèiø patalpø skaièius priklauso nuo sekø skaièiaus. Jei jie jau yra nurodyti, kreipkitës á áþangoje minëtà ministro reglamentà.

Ji vadovaujasi medþiaga, kurià darbdavys turëtø parengti. Reglamento 4.4 punkte teigiama, kad atliekamas visas rizikos vertinimas, susijæs su sprogios aplinkos galimybe darbo aplinkoje. Yra vadinamøjø „rizikos vertinimas“, kuris, inter alia, apima likusius elementus: \ t

a sprogios aplinkos tikimybë, \ tb galimà sprogios aplinkos atsiradimo laikà, \ tc tikimybë, kad bus ir ásijungs uþdegimo ðaltiniai, pvz., elektrostatinis iðkrovimas;d árenginiai, medþiagos ir miðiniai, kuriuos palaiko darbdavys, \ tjø bangos ir jø tarpusavio sàveika, \ te tikëtino galimo sprogimo poveikio dydá.

Taip pat svarbu apsvarstyti gretimus kambarius, kuriuos galima vienu bûdu sujungti su angomis, kurioms gresia sprogimas, net ir vëdinant. Pavojaus atveju jie nebus saugûs.

Baigæs visà rizikos vertinimà, ápareigotas darbdavys, kartu su reglamento 7.1 punktu, taip pat parengia sprogimo apsaugos dokumentà.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentas turëtø bûti atliekamas su keliomis svarbiomis dalimis, jame turi bûti pateikiamas dalykø sàraðas ir darbdavio pareiðkimas apie þmones, turinèius þodþius. Pagrindiniai dokumento elementai yra: potencialiai sprogios aplinkos ir uþdegimo ðaltiniø sàraðas, sprogimø prevencijos priemoniø apraðymas, informacija apie dokumentø atnaujinimo datas, degiø medþiagø apraðymas, sprogimo rizikos vertinimas, galimi sprogimo scenarijai ir patvirtinamieji dokumentai. Apsaugos nuo sprogimo dokumentas taip pat turëtø turëti grafikos ir árenginiø sistemas.

Norint tinkamai parengti pirmiau minëtus dokumentus, verta paminëti specialistø paslaugas. Galø gale yra tipø buvimas ir sveikata, todël verta ásitikinti, kad jie gerai ávertino rizikos vertinimà.