Programine aranga amonese

Programa „comarch erp xl“, anksèiau vadinta CDN XL. Ði duomenø programinë áranga taip pat skirta maþoms, kai ir didelëms ámonëms, kurios atlieka auganèias pramonës ðakas: komercinæ, gamybinæ ir aptarnavimo.

„Comarch erp xl“ programa turi didelá funkcionalumà. Todël yra didelis trûkumas, kad jis apims visà paramà ir automatizuos verslo procesus. Tai suteikia jums galimybæ valdyti visus verslo procesus, patekusius á biurà. Be to, ji turi modulinæ struktûrà, kad kiekvienas vartotojas galëtø já pasirinkti pagal savo asmeninius poreikius. Visas bûdas, kuris taip pat vyksta internetinëse galimybëse, kai taip pat yra neprisijungæs.Idëja yra metams daþniausiai pasirinkta ERP sistema. Daugiau nei 4000 ámoniø turi ðià programinæ árangà. Ðis metodas padeda geriau panaudoti pardavimo kanalus. Dël to galima efektyviau iðleisti ne tik logistikos, bet ir kartu su iðtekliais.Ðis integruotas organizmas yra árankis, kuris yra labai platus ðalinti ERP grupëje. Ji apima visas ámonës veiklos sritis.„Prekybos ir platinimo“ modulis sistemoje bus perkamas, siekiant paremti procesø ágyvendinimà prekybos ir platinimo srityje. Ámonë veikia nuo pardavimo ir pirkimo sienø.„Gamybos“ modulis yra prietaisas, skirtas árenginiams ir serijiniams darbams. Ji taip pat turi diskretiðko ir procesinio darbo árankius. Jis remia projektavimo veiklà ir jos uþbaigimà. Tai suteikia galimybæ apibrëþti technologijà, apibrëþti gamybos marðrutà, sukurti gamybos grafikà ir ágyvendinti gamybos procesà.„Warehouse Management“ modulis suteikia jums galimybæ kontroliuoti atsargas ir iðleisti sandëlius. Tokio elemento dëka klaidos gali bûti veiksmingai paðalintos.„Paslaugø ir remonto“ modulis eina á registrà, taip pat paslaugø uþsakymø vykdymà. Yra árankis procesø ágyvendinimui ið aptarnavimo skyriaus.„CRM“ modulis suteikia galimybæ rinkti informacijà apie klientus. Su juo galite gauti informacijà apie esamus ir potencialius pirkëjus. Tai suteikia galimybæ administruoti pardavimø komandø darbà ir rinkodarà.Programa „erp xl“ turi daug naujø galimybiø suþinoti apie gamtos veiklà.