Pramoninis dulkio siurblys su makita kratytuvu

Pramonë ir gamyklos, gaminanèios kitus produktus dideliu mastu, yra reguliuojamos pagal jø paèiø ástatymus ir joms reikia naujø iðëjimø nei tie, kuriuos norëtume naudoti maþai. Gamybos salëse paplitæs daþnas ávairiø skysèiø ar alyvø uþliejimas tiesiai ant grindø, t. Y. Ant sienos.

Labai neveiksmingas sprendimas bûtø tik skambinti valymo águlai taip ilgai trinti ir reikalauti neðvarumø ið sienø, naudojant skudurà ir kempines. Tokiomis avarinëmis situacijomis naudojami specialûs pramoniniai dulkiø siurbliai, skirti riebalams ir skysèiams. Greitai, efektyviai, nepaliekant jokiø pëdsakø ir skonio tiesiai á specialø konteinerá, kuris gali bûti paðalintas.

„Atex“ dulkiø siurbliai arba centriniai pramoniniai dulkiø siurbliai gali bûti naudojami tuo paèiu metu, kad bûtø galima saugoti kitø tipø atliekas ið þemës, sveikai energijai. Jie yra pasiryþæ valyti milþiniðkus atliekø kiekius ið dirbtiniø kûnø, medþio ar metalo, arba bet kokià tai, kas, deja, surenka ðepetëlá ir kauðà, ir kokiam paprastam dulkiø siurbliui paprasèiausiai nepritaikyta. Centriniai dulkiø siurbliai turi didesnæ talpà, didesnæ siurbimo priemonæ, visiðkai naujus konteinerius sudëtingoms atliekoms surinkti. Galiausiai dulkiø siurbliai gali iðvalyti sveikesnæ galià, vienà kartà valyti didesná pavirðiø. Tai yra paskutinë valymo komandos stebuklø vieta, kuri taip pat daug dirba be skubios pagalbos.

Pramoniniai dulkiø siurbliai daugiausia skirti tam tikros rûðies atliekoms ir jie nëra naudojami plovimui, pvz., Kilimëliui darbuotojo valgomajame. Jie bus naudojami tik gamybinëse salëse, kur gamybos proceso metu ant grindø patenka daug atliekø, arba sandëliuose, kur nelaimingo atsitikimo pabaigoje iðnyko daug þaliavø. Laimei, ðiandien pramonë yra automatizuota ir pritaikyta darbuotojø fizinei galiai iðsaugoti ir kad bent kai kurios jø funkcijos galëtø bûti sukurtos aukðtos kokybës maðinomis, pvz., Pramoniniais dulkiø siurbliais.