Polyglot toefl

Ðiuo metu mes pristatome keletà sàvokø apie patá vertimo procesà, kuris neatitinka geriausiø, nes sunku teoriðkai apibûdinti tai, kas ilgesná laikà yra instinktyvi ir ne per daug sàmoninga. Kai vertëjas susiduria su pasirinkimu pasirinkti þodá, nëra vilties paskambinti specialia komisija, kuri padëtø jam pasirinkti gerà þodá, jis negali patirti to teisingø vertimø pozicijoje, nes nëra. Jis turi èia áraðyti þodá, kuris jam bus labai jautrus. Pasakykite sau keletà sakiniø ir pasirinkite asmená, kuris skamba graþiai. Toks pasiûlymas yra tik instinktyvus. Vertëjo instinktas kyla dël informacijos ir patirties platformos, kuri paðalinama jau keletà metø. Tai atsitinka labiau dël paèios literatûros patirties - apie tokius populiarius klausimus kaip knygø skaitymas prieð miegà arba raðiniø raðymas. Dirbant su raðytiniu þodþiu, surinktu visame bute, labai svarbu sukurti jautrumà þodþiams ir gebëjimams tinkamai pasirinkti. Fizinis vertimo procesas kiekvienam vertëjui skiriasi, todël tai priklauso nuo jûsø pageidavimø. Toks knygos procesas prisitaiko prie trijø lygiø:Svarbu yra ðaltinio teksto analizë - vertëjas turi suprasti tekstà, kurá jis verèia gerai. Ðiame mechanizme pabrëþiame sudëtingus þodþius, kuriuos rasite þodynuose, dar kartà atidþiai perskaitome tekstà.Antrasis - ðaltinio teksto vertimas á pasirinktà kalbà. Ðis lygis labai daþnai taikomas vertimo eskizui, kuris yra padarytas antrajame ðio kûrinio etape. Pirmieji padaryti pakeitimai susijæ su gramatika ir lingvistiniu teisingumu, tada pasirûpinkite, kad tiksliniame tekste bûtø visi originalo teksto elementai, ir kad vertimas skambëjo labiausiai natûralus ir gerai, kai tai ámanoma.Treèiasis ir ðis laikotarpis tikrina vertimà, perþiûri, ar tinkamai ágyvendinami visi antrojo etapo etapai.Taèiau kiekvienas turëtø pritaikyti ðá procesà, kad uþdarytø pageidavimus, kad jie gautø ádomiausià poveiká.