Plauko galaktika

Mano dukterëèia ypaè mëgsta þaisti su savo plaukais, galima pataikyti á poras, kol juos ðukuoja. Tuo paèiu metu ji yra tikrai ásipareigojusi, kad jei ji nori, kad viskas atrodytø spalvinga, ji gali keisti vienà nerijos penkis kartus, kiekvienà kartà iðplaukdama plaukø priedus arba juos pritvirtindama. Jis labiausiai mëgsta mokyklos pasirodymus ir juos elgiasi su jais. Jos neseniai kaip „Mischiefs“ karalienës vaidmuo taip pat buvo ádomus ir jai reikëjo tobulos ðukuosenos ir drabuþiø. Ið pradþiø Mama sujungë savo maþus nerijos su juosta. Tada ðis nuostabus vienuolika metø sakë ne, ne, ne dar kartà. Tiesà sakant, að lauksiu garbanotais plaukais ... ir tai prasidëjo. Pusë valandos perjungimo taip pat sujungia juos. Ji atrodë graþi kaip didelë princesë. Tik tà patá pasilieka sugedusioms mergaitëms, ji greitai pakeitë savo mintis. Nepaisant dabarties, kad nuo montavimo pradþios iki parodos praëjo maþiau nei dvi valandos. Netikëtai ... visiðkai pasikeitë idëja, o jos stiliuje ji beveik nuvyko, að tiesiog nenoriu, nieko nepamenu kaip princesë, kas yra jos tarnaitë. Ji pasiskolino naujà ðukuosenà, pritvirtino plaukus laisvos kokos pavidalu. Kadangi, kaip raðiau anksèiau, mes jau praktikuojame savo plaukus, todël paskutinis taip pat labai greitai. Paruoðta jos motina ið kitos ir keliø minuèiø.

https://neoproduct.eu/lt/varikosette-veiksmingas-budas-grazioms-ir-lygioms-kojoms-be-varikoze/

Plaukø segtukai mergaitëms