Plastikinis liublino technologijos universiteto darbas

Ðiuo metu metalurgija yra sritis, kurioje ne tik nagrinëjami plastikinio formavimo ir ákûrimo procesai, bet ir nagrinëjami grupiø klausimai makroekonominëse priemonëse. Ðiuo metu paprastai atliekami metalografiniø mikroskopø eksperimentai.

Mikroskopija yra laukas, atsiradæs prieð kelis ðimtus metø. Taèiau metalurgijoje mikroskopai buvo naudojami tik palyginti jauniems þmonëms. Dabartiniais laikais jie reikalingi knygoje su inþineriniais produktais. Ðiuo metu metalografiniai mikroskopai yra labai svarbûs ðioje srityje, kurie, be kita ko, naudojami metaliniø dëmiø ieðkojimui ar net jø proverþiui. Todël matoma, kad vaizdo matavimo technologija yra nepermatoma. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kuriuos jie nusipirks atominës struktûros ir ðviesos mikroskopø analizei, su maþesniu didinimu. Stebëjimai, atliekami naudojant ðias priemones, yra nepaprastai svarbûs, nes dël to galime aptikti naujo tipo mikrokristalius viduje arba jø kilmæ. Taip pat galima apskaièiuoti fazës dalá ir tikslià atskirø faziø nustatymà. Dël ðios prieþasties galime ir ávertiname inkliuzø skaièiø ir tipà, taip pat daug ávairiø svarbiø elementø ið metalurgijos matymo. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leidþia realiai stebëti medþiagos struktûrà, todël ateityje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to galime lengvai aptikti medþiagø defektus. Taèiau verta paminëti, kad tokio tipo baldø aptarnavimas yra sudëtingas. Nuo paskutinio tyrimo pradþios jà turëtø atlikti tik kvalifikuoti asmenys.