Pirmasis darbas 80 mathiausias atlyginimas 2015 m

Daugelis sveèiø dël ávairiø prieþasèiø yra paskirti gamybai uþ kitos ðalies ribø. Tai nereiðkia ir jiems nenori, kad jie bûtø labai identifikuojami su savo pilietybe, arba jie neketina gráþti á savo ðalá. Yra daugiau þmoniø, kurie, norëdami uþsienyje, nori ásigyti nuomojamo turto. & Nbsp Þmonës, kurie dirba ne Lenkijos Respublikoje, tikisi kreiptis dël hipotekos Lenkijoje, tada ne tik ásigyti sklypus artimiausiame pasaulyje, bet ir uþsienyje. Taèiau yra þinoma, kad jie nori patenkinti ðiek tiek kitokias sàlygas nei moterys, kas yra Lenkijos þmonës.

Visø pirma, kai kurie bankai leidþia pateikti hipotekos paraiðkà tik tiems, kurie atlieka uþdirbtus pinigus mokëjimus á Lenkijos banko sàskaità. Kaip þinote, kartais tas pats sunku, nes uþsienio ámonës vykdo pervedimus tik á asmenines sàskaitas, atidarytas vietiniuose bankuose, ar daugiau patikrinimø struktûroje. Tokiais atvejais turëtumëte papraðyti papildomø dokumentø apie nuolatines pajamas. Be to, kalbant apie þmones, atliekanèius nelaimingø atsitikimø grupæ, pateikiami didesni reikalavimai dël savo ánaðo. Taigi darbuotojams, dirbantiems uþ ðalies ribø, bet visada Europos Sàjungoje, bankas padidins ámokos, priklausanèios 20 proc. Nekilnojamojo turto kainø, vertæ (Lenkijoje dirbantiems sveèiams, nuosavø ánaðø vertë 2014 m. Pabaigoje yra tik 5 proc., Bet þmonëms, kurie dirba Amerikoje - natûralaus ánaðo vertë bus 50%.

Þinoma, bankai tikriausiai norës iðversti dokumentus, kuriø reikia norint gauti hipotekos paskolà, t. Y. Gimimo liudijimà, dokumentà, patvirtinantá, kad jie pasirenka knygà su savininku, santuokos liudijimà. Hipotekos vertimà galima uþsisakyti vertimo biure, kuris specializuojasi verslo ir profesiniø vertimø srityje. Biurø pasiûlà galima rasti tinklalapiuose, kaip ir susisiekus su pasirinktu vertëju. Bankai, kuriems nereikia pateikti bûsto paskolai reikalingø dokumentø, yra „Nordea“ ir „Deutsche Bank“.