Pavojaus zonos policija

ATEX direktyva (Atmosphères Explosibles, taip pat þinoma kaip Direktyva 94/9 / EB, yra Europos Sàjungos reglamentas, kuriame apibrëþiami esminiai reikalavimai, taikomi produktams, skirtiems naudoti sprogioje aplinkoje. Didþioji dalis maðinø ir árenginiø, naudojamø akmens angliø kasyklose metano ir anglies dulkiø sprogimui, ir ATEX direktyva taikoma árangai ir apsauginiams stiliams, skirtiems dirbti su pavirðiais, kuriems kyla sprogimo pavojus. Be to, vienoje ið Europos Sàjungos ðaliø nauji saugumo reglamentai buvo suskirstyti tarpusavyje, o tai yra didelë kliûtis laisvei keistis prekëmis tarp valstybiø nariø.Pagal ðià sàlygà buvo sukurta vieninga ATEX direktyva, kuri suvienodino galiojanèius teisës aktus ir tikriausiai palengvino medþiagø judëjimà Europos grupëje. Ágyvendinant Romos sutarties 100a straipsnio nuostatas, svarbiausias ATEX direktyvos tikslas - uþtikrinti laisvà prekiø judëjimà, uþtikrinantá aukðtà apsaugos nuo sprogimo lygá. Kalbant apie duomenø perdavimo árenginius sprogimo pavojaus zonose, 1994 m. Kovo 23 d. Europos Parlamentas ir Atviroji Europos Sàjunga paskelbë ATEX direktyvà 94/9 / EB, kurià ji gavo bute 2003 m. Liepos 1 d. Be to, 1999 m. Gruodþio 16 d. Buvo priimta Direktyva 1999/92 / EB ATEX137 (taip pat vadinama ATEX USERS, kuri ðioje serijoje nurodo minimalius saugos reikalavimus, keliamus foniniø funkcijø, kai kyla sprogios aplinkos pavojus. ATEX direktyva 94/9 / EB ásigaliojo 2003 m. Liepos 1 d. Ir pakeitë ankstesnes direktyvas 76/117 / EEB ir 79/196 / EEB.

CE þenklas (fr Conformité Européennesertifikavimo ástaigos identifikavimo numerisVykdymo simbolissprogimo grupëprietaiso kategorijaapsaugos nuo sprogimo tipassprogstamojo pogrupiotemperatûros klasë

Rekomenduojame Atex mokymus