Oro tarda

Daþnai darbo aplinkoje atsiranda kenksmingø dulkiø, suspenduotø pramoninëse, degimo dujose ar net ore. Ðio standarto tarða kenkia tokiø butø darbuotojø sveikatai. Taigi, kà daryti, kad darbuotojai neturëtø nerimauti dël gulimo uþterðtoje aplinkoje pasekmiø?

Geriausias iðeitis yra pramoninis dulkiø ðalinimas. Dulkiø ðalinimo procesas, vadinamas „dulkiø iðtraukimu“, leidþia atsikratyti kenksmingø dujø ar dulkiø, esanèiø darbo vietose, kuriose yra tikimybë, kad darbuotojams yra neigiamø sveikatos produktø.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo. šampūnas nuo plaukų slinkimo

Dulkiø iðtraukimo sistemos daþniausiai siejamos su sausø dulkiø, pasiþyminèiø smulkiomis dalelëmis, kurioms reikalingas paðalinimas, susidarymui, kad bûtø galima tvarkyti darbo vietoje uþterðtumà. Todël energijos, suvirinimo, metalo, maisto ar farmacijos pramonëje galima rasti technologinius dulkiø surinkëjus. Dulkës yra pavojingos sveikatai gamybos procesø metu, ypaè dël produktø apdorojimo poveikio ir, kai tarp konvejeriø pilamas laisvas medþiagas. Bûtina þinoti, kad tam tikros dulkës yra toksiðkos laisvam organizmui, o jø koncentracija darbo vietoje turi bûti sumaþinta naudojant dulkiø iðtraukimo sistemas.

Siekiant, kad dulkiø iðtraukimo sistemos bûtø veiksmingos, kai jos yra labai veiksmingos, bûtina naudoti vietines lëktuvus, pagamintus ið savaime palaikanèiø ginklø, suckers ir karnizo, esanèiø netoli emisijos centro. Privaloma, jûs vis dar turite galvoti apie nuolatiná dulkiø klasteriø paðalinimà, kuris veiksmingai apsaugo juos nuo neryðkumo ir nusistovëjimo. Svarbus elementas taip pat yra sandûrø sandarumas konstrukcijoje, nes bet koks nuotëkis bus naudojamas dulkiø iðtraukimui ið iðorës, kuri bus iðleidþiama á dulkiø surinkimo grupes.

Todël þmoniø sveikatos labui verta investuoti á pramoniná dulkiø ðalinimà. Ekonominiai árenginiai veiksmingai sustabdys visus terðalus, kurie gali neigiamai paveikti sistemà, kuri serijoje yra skirta darbo efektyvumui. Nereikëtø pamirðti, kad ðio sektoriaus dulkiø ðalinimo árenginiai kartais yra reikalavimai, apibrëþti sveikatos ir saugos taisyklëse ir standartuose. Labai svarbu, kad jø priëmimas atneðtø daug naudos, todël verta investuoti ir priimti tokius sprendimus.