Nevaisingumo dviratis

Noras pradëti ðeimà daþnai sutinka ne tik su rezoliucijø dël santuokos priëmimu, bet ir su tuo, kad yra vaikai arba ðeimos plëtra. Deja, dël turtingø prieþasèiø atvejø sunku iðreikðti ir imtis veiksmø arba nuspræsti dël dirbtinio apvaisinimo.

Suganorm

Yra daug prieþasèiø pasirinkti in vitro metodø poras. Tai gali bûti, pvz., Kiauðintakiø obstrukcija, problemos, susijusios su ovuliacija asmenyje arba palyginti paprastais vyriðkos spermos parametrais. Kartais tai, nepaisant daugelio tyrimø, rodo, kad specialistai nenustato nevaisingumo prieþasties, o taip pat ir tai, kas taiko tinkamus jos veikimo metodus. Kai neveikia ávairios træðimo formos, poros nusprendþia, visø pirma, padengti dirbtinius arba tuos, kurie yra perkelti ið moters reprodukcinës sistemos. Jis susideda ið spermos ir kiauðiniø làsteliø derinimo laboratorinëmis sàlygomis. Paskutiná sprendimo bûdà daþnai naudoja heteroseksualios poros, kurios, nepaisant daugelio pastangø, nesukëlë natûralios apvaisinimo. Ði technologija uþima daug prieðtaravimø, tik daugelio porø, norinèiø turëti palikuoniø, yra optimalus iðeitis.

Taip pat verta paminëti, kad, nustatant toká metodà, jis turëtø bûti nustatomas arba ið mûsø partnerio ar donoro spermos sëklos. Daþnai partnerio sveikatos bûklë pasirenka pirmàjá variantà. Pirmasis apsilankymas specialiste yra susijæs su konkreèiu medicininiu klausimynu, abu partneriai yra atsakingi uþ jo patikrinimà. Jei gydymas ávyko anksèiau, turëtumëte pateikti visà medicininæ dokumentacijà. Gydytojas daþniausiai moterá nagrinëja ultragarso dëka, taip pat valdo kitus bandymus. Taèiau þmogus nori prisiminti iðtirtà spermà, þaidimui kreipiamasi á kità specialistà, pvz., Urologà. Kitas vizitas - tai naujausiø tyrimø rezultatø ávertinimas ir konkretaus træðimo metodo pasirinkimas. Daþnai reikalingi ir kiti bûtini bandymai, pavyzdþiui, virologiniai, kuriuos abu partneriai tampa. Tada vyksta paruoðimas træðimui, tai yra moters hormoninë stimuliacija. Kitas þingsnis yra gauti tiek vyrø spermà, tiek ir kiauðinio kiauðinio paskirtá. Laboratorijoje specialistai sujungia làsteles su sperma. Dël to yra embrionø, kurie vëliau, naudojant tinkamà kateterá, yra tarp moterø. Po dviejø savaièiø turëtumëte eiti á paieðkà.