Modulio programos mentoriaus mentorius sekolah rendah

Ling Fluent Ling Fluent . Greitas ir efektyvus užsienio kalbos mokymasis internete

„Enova“ programoje yra daug moduliø, kurie gali bûti naudingi prekës þenklo ar ámonës veikimo aspektams. Þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio modulis padeda fiksuoti þmogiðkøjø iðtekliø duomenis, apskaièiuojant darbo uþmokestá, mokesèius, socialinio draudimo ámokas ir kt. Jis teikia visapusiðkà paramà darbuotojø reikalams. Jis tiksliai atnaujinamas pagal galiojanèius Lenkijos teisës aktus. Ji iðsiskiria akivaizdþia ir aiðkia grafine sàsaja, ji egzistuoja ir kiekviename yra suderinama su MS Office paketu.

Mokesèiø knygos modulis yra ir yra atsakingas uþ bendrovës aptarnavimà dokumentø, apskaitos ir ataskaitø teikimo klausimais. Jo nuomone, visi KPIR pareiðkimai, atsiskaitymai ir áraðai yra sukurti. Tai leidþia lengviau uþregistruoti uþsienio valiutà, automatiðkai apskaièiuojant valiutø keitimo skirtumus.Inventoriaus knyga leidþia vartotojams uþregistruoti ávykius, susijusius su ilgalaikiu turtu. Modulis taip pat privalo áraðyti nematerialøjá turtà ir árangà. Galima ágyvendinti konkretø ávykiø, susijusiø su dabartinëmis priemonëmis, grafikà. Knygà su elementu galima pradëti per tam tikrà ataskaitiniø metø laikotarpá.Sàskaitos faktûros modulis dalyvauja iðduodant pardavimo dokumentus ir sprendþiant kainø sàraðus bei kaupiant þinias apie verslo partnerius. „Handel“ programa suteikia vartotojams galimybæ pirkti pirkimo ir pardavimo dokumentus, tvarkyti áraðus ir tvarkyti sandëlá.CRM (klientø ryðiø valdymas yra ypaè svarbus komponentas. Jis mato informacijà apie klientus, bet taip pat padeda nuomai ir paslaugoms. Prekybos knygos programa naudojama skelbti, dokumentuoti ir raðyti kitø tipø ataskaitas. Tada prietaisas didina buhalteriø darbà kasdien.Paskutinis „Enova“ programos modulis - verslo delegacijos yra skirtos namø ir iðorës verslo kelioniø aptarnavimui ir atsiskaitymui. Ilgainiui ji palengvina bendrovës darbà paskutinëje fone. „Enova“ kainoraðtis pritaikytas visai ámonei. Veiksniai, á kuriuos atsiþvelgiama atsiþvelgiant á ámonës dydá ir moduliø pasirinkimà. Galima ásigyti ir 3 versijas: sidabro, malonaus ir platinos.