Microsoft biuro kompiuterio programos

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai daugelá metø nenuilstamai dirbo, kad medþiaga bûtø tobulesnë. Jø tobulumas yra daugiau nei ilgai trunkantis glaudus bendradarbiavimas su klientais, kuriuos jie gali sukurti 24 valandø palaikymui septynias dienas per savaitæ. Visi vyrai laikomi individualiai. Kelias ir glaudus bendradarbiavimas leido kurti programinæ árangà taip, kad ji taip pat taptø efektyvesnë ir dar praktiðkesnë, kad ji nebûtø lygi IT pardavimams.

„Enova Kadry i Pùace“ programa yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko þmogiðkøjø iðtekliø valdymà ámonëje. Jis susiduria su biurais, kuriuose dirba keli ar keli tûkstanèiai darbuotojø. Ðioje programoje apraðoma sudëtinga organizacinë organizacinë struktûra su populiariais ágûdþiais ir efektyvumu. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës reikalavimus. Tiek, kai kalbama apie personalo duomenø áraðus, ZUS apskaièiavimà, mokesèius, darbo uþmokestá ar ligos iðmokas. Programinë áranga yra apibrëþta daugeliui gavëjø. Jie gali bûti, inter alia, valdybos nariai, apskaitos biurai, ámonës, teikianèios paslaugas nuo darbo skaièiaus ar personalo áraðø, taip pat þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus ir darbo uþmokesèio apskaitos darbuotojai.

Verta pasikliauti ilgametæ patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite „Enova Kadry“ programinæ árangà ir darbo uþmokestá, skirtà plëtrai ir efektyvesná gerai þinomo prekës þenklo veikimà. Programa suteikia pranaðumà tobulinant þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesus, sistemos efektyvumà, sumaþinant klaidø rizikà, procesø automatizavimà, greità ir intuityvø prieigà prie iðsamios informacijos apie darbuotojus. Programinë áranga taupo HR skyriaus darbo valandas ir dirba savo natûralaus darbo prakaitu. Programa garantuoja visiðkà suderinamumà su visomis vertybëmis ir ástatymais nustatytais reikalavimais, kurie yra visame pasaulyje.

VarikosetteVarikosette - Kelias į nepriekaištingai gražius ir sveikas kojas!

Pasirinkite „Enova Kadry“ programinæ árangà ir „Payroll“ ir suþinokite, kad tai verta. IT personalas yra ryðkus - tai dvideðimt keturios valandos per dienà septynias dienas per savaitæ. Jie padës ádiegti, konfigûruoti ir paleisti programinæ árangà, paruoðti ámonës IT sistemà á programos aplinkà.