Metalurgija 1

Ðiuo metu metalurgija yra dalykas, kuris apima ne tik plastiko formavimo procesus ir liejyklas, bet ir domina grupiø studijas makro jëgos. Paskutinë kryptimi paprastai statomi metalografiniø mikroskopø tyrimai.

HydrofaceHydro - Iðlaisvinkite odà nuo raukðliø ir kitø akivaizdþiø senëjimo poþymiø!

Mikroskopija yra kaþkas, kas atsirado prieð kelis ðimtus metø. Taèiau tai buvo tik palyginti jauna, o kitaip mikroskopai buvo naudojami metalurgijoje. Ðiuolaikiniuose etapuose jie reikalingi dirbant su inþinerinëmis medþiagomis. Ðiuo metu metalografiniai mikroskopai yra labai tipiðki lauke, kurie, be kita ko, yra ieðkoti metalo dëmiø ar jø proverþiø. Tai vaizdo gavimo metodas, atliekamas nepermatomiems mëginiams. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kuriuos jie nusipirks atominës plokðtës struktûros analizei ir ðviesos mikroskopams, kurie rodo maþesná didinimà. Ðiø prietaisø naudojimuisi atlikti stebëjimai yra ypaè svarbûs, nes dël to galime rasti kitokio tipo mikrokratus dokumente arba jø inicijavimà. Taip pat galima apskaièiuoti fazës dalá ir tikslià atskirø faziø nustatymà. Dël to mes taip pat galime nustatyti inkliuzø skaièiø ir tipà bei daugelá kitø svarbiø komponentø ið metalurgijos vizijos straipsnio. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leidþia giliai stebëti medþiagos struktûrà, todël perspektyvoje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to jau galime aptikti medþiagos defektus. Taèiau norint, kad ðios árangos tvarkymas bûtø pavojingas. Paskutinës tyrimo sàlygos turëtø atitikti tik kvalifikuotus asmenis.