Mados dou 2

Ðiuolaikiniame ðeðtadienyje vyko modernus vietinës aprangos gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë sezonà. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou stovëjo blogiausioje vietoje ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø funkcija buvo naudojama tik graþiais ir erdviais audiniais su tinkamais spalvotais daþais, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Be to, buvo gerbiami nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dar visai neseniai, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su turtingais þiedais, puoðtomis nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po ðou ávyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas daugiausia dabartinei progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota dar keletas naujausios kolekcijos drabuþiø. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus paþymëtos kaip Lenkijos vaikø namai. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairius sveikus ir teigiamus veiksmus. Savo aukcionams jos savininkai pakartotinai pasiûlë savo darbus, taip pat ir tuomet, kai sandorio objektas buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pradës veikti geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje pigios kolekcijos bûtø kitokios nei stacionariosiose parduotuvëse.Lenkijos drabuþiø prekës þenklas turi gërimà tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Ji turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, pirmiausia ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Tuo paèiu metu ði vertë sukuria paslaugas su aukðtais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos malonës tiek, kad net prieð parduotuvës atidarymà jos yra pasirengusios ilgomis eilëmis pasiruoðti ið individualaus ryto. Ðios dienos iðnyksta.Dabartinës bendrovës produktai nuo daugelio metø labai svarbûs tarp klientø, be to, galiausiai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ jos pasiekiamø pranaðumø, kurie suteikia aukðèiausio lygio padarinius.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave