Mados dizainerio rankines

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi susipaþinti su keliomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Ðou buvo rafinuotas grieþèiausiu dalyku, o pilnumas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai normalius ir ðvelnius audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ðukuotëje. Be to, jie buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pintinëmis ir iðsiuvinëtais bikinais. Ðiltiems drabuþiams dizaineriai pasiûlë moterims apgaubtas skrybëles su artimais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè svarbiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo ir keletas drabuþiø ið paskutinës kolekcijos, kuri buvo parduodama aukcione. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus pervestos á nemokamà vaikø namà. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairias teises ir geras akcijas. Jos savininkai pakartotinai perdavë savo produktus aukcionams, o vienu metu pardavimas buvo bent jau privaèios gamyklos vizitas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus pasiekta iki geguþës pradþios. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetiná verslà, kuriame bûtø reikalingos atvirkðtinës kolekcijos nei gyvenamuosiuose namuose.Vietiniai drabuþiø gamintojai yra tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø regione. Kiekviename regione ji turi keletà gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, tai visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienais metais bendrovë iðleidþia kolekcijas, suderintas su Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad dar kartà, prieð pradedant parduotuvæ, jie yra pasirengæ ilgai eilëje, pasiruoðæ ryte. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios ámonës produktus daugelá metø labai rekomenduoja vartotojai tiek ðalyje, tiek uþsienyje. Raðydami apie jà, nemanoma, kad ji gavo pasitenkinimo galià, ir kà jie suteikia, kad medþiagos yra geriausios kokybës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Varðuvos vienkartiniai drabuþiai