Konditerijos gaminio finansinis planas

„Comarch ERP Optima“ yra plaèiai paplitusi programa, parengta Lenkijoje, kad bûtø lengviau ir stipresnës ámonës visose srityse. Dël ámontuotø iðëjimø, tai yra lengvai parinkta programa tarp apskaitos biurø ir mokesèiø konsultantø.

„Comarch ERP Optima“ programa jau naudoja daugiau kaip 60 000 ámoniø ið kitø srièiø ir rinkos sektoriø, pavyzdþiui: prekybos ir paslaugø, transporto, statybos, þemës ûkio, vieðojo administravimo, biudþeto ástaigø, medicinos pramonës, kultûros ástaigø ir advokatø kontorø. Optima programa turi tik teigiamà atsiliepimà, ir èia yra keletas ið jø.

Cosmo Group Sp Z o.o. bendrovë, valdanti „NeoNail“, yra pasaulinio þenklo lyderë stiliaus ir nagø prieþiûros srityje. Kadangi jos atsiradimo potvyniai yra artimi vartotojams, jie siûlo neáprastus ir novatoriðkus produktus. „Comarch Optima“ programa, kai þaidþia namø pramonëje, teigia, kad kiekvienas sandoris atrodo veiksmingesnis.

„Printemps“ yra visiðkai þinomas stambiø parduotuviø tinklas, kuriame rekomenduojama platinti pirmaujanèiø mados prekiø, patogiø prekiø ir sveikiausiø kosmetikos gaminiø produktus. Nuolatinio augimo eroje „Caen“, „Tours“ ir „Brest“ parduotuvës „Comarch“ rankose iðlaikë savo IT ástaigos atkûrimo uþduotá. „Comarch ERP Altum“ programinë áranga geriausiai raðo „Printemps“ kompanijos klausimus ir lûkesèius ir paprastai bus su ja susijusi su kitais plëtros etapais.

„Kontri.pl“ pasiûlymas yra platus apatiniø drabuþiø asortimentas, trikotaþas ir vaisiai. Naudojant „Comarch ERP Altum“ platformà, pusë uþsakymø internetu yra prieinami automatiniu reþimu, o vieninteliai asmenys, kurie prisideda prie uþsakymo veiklos, yra sandëlio darbuotojai, fiziðkai rengiantys siunèiamus paketus.

Imperial yra kokybë ið Italijos, kuri siûlo drabuþius mergaitëms ir vyrams. Kartu su labai didele tinklo plëtra, bendrovë pradëjo ieðkoti sistemos, kuri pagerintø parduotuviø grandinës valdymà. Jie nustato „Comarch Optima“ sistemà.