Kmx drabuthiai

„Multivac c100“ yra vakuuminio pakavimo maðina, skirta lengvoms ir maþoms ámonëms. Þinoma, tai egzistuoja kitø rûðiø mësos parduotuvëse, baruose, restoranuose, vieðojo maitinimo ámonëse, vieðbuèiuose, ligoninëse ar ûkininkavimo ûkiuose.

Pakavimo maðinø tipaiPakavimo maðina yra aiðki naudoti, lengvai valoma. Prietaisas atitinka kilnias specifikacijas, uþtikrinanèias ilgalaiká veikimà. Dël patikimo veikimo jis gali uþtikrinti labai pakartotinius pakuotës rezultatus. Vakuuminës pakavimo maðinos yra dviejø tipø. Pirmasis ið jø yra kameros pakavimo maðina. Oro siurbimo procesas èia atliekamas visiðkai árenginyje. Gaminys yra visiðkai pritvirtintas prie pakavimo maðinos. Dël to kursas yra didelis ir pakartojamas. Vakuuminiø maiðeliø kaina á paskutiná pakavimo modelá yra nedidelë. Kitas vakuuminio pakavimo maðinos þmogus yra juostinis pakuotojas. Èia pasirinktas gaminys yra ne árenginyje. Ádëtas tik specialus maiðelis. Dël to papildomai supakuoti gaminius, kuriø matmenys yra labai plati nei prietaisas. Kad ðio tirpalo vakuuminiø maiðeliø kaina yra gerokai ilgesnë nei kamerø pakavimo maðinoms.

Svarbiausios pakavimo maðinos savybësMultivac c100 yra pakavimo maðina su kameros konstrukcija. Á rinkà pristatë MULTIVAC ámonë, turinti átakos rinkai nuo 1961 m.Svarbiausi prietaiso privalumai:

labai tikslûs siurbimo ir pakavimo laiko nustatymaigalima prisiminti pakavimo nustatymus, kurie pereina prie aukðto pakartojamumolengva naudoti per folijos klaviatûrà taip pat galimybæ tiksliai kontroliuoti oro siurbimo procesà per stiklàpatikimumas - nerûdijanèio plieno ir puikios klasës vakuuminiø siurbliø kûrimaslengva iðlaikyti ðvarø dëka ergonomiðkø formø, jokiø ádubø, kuriose gali bûti neðvarumø ir ðiukðliødidelë kamera leidþia suteikti didelá maiðeliø ir pakuoèiø gaminiø spektràmaþa masë - apie 50 kilogramøsiurblio talpa - 12 kvadratiniø metrø per valandà.