Kiaulienos pjaustymo riebalai

Puikios kiaulienos gabalëliø ar jautienos kotletø paslaptis yra tinkama jo struktûra. Tai reiðkia, kad norint pasiekti ne tik efektyvø kûnà, bet ir pakankamai trapià, ryðkià ir paruoðtà, jums reikia suteikti jam tinkamà storá arba galbût ir plokðtumà.

Paprastame namø ûkyje neprivaloma nupirkti peiliø peiliø, kai reikia pjauti kiaulienos mësà kartà per kelias dienas, nors yra toks pat pirkimas, reikalingas maisto prekëms, kur kasdien gaminama daug pjaustytø mësos gabalø.

Mashlet pjoviklis suprojektuotas taip, kad mësà smulkintø puikiai plokðèiuose, tolygiai susmulkintuose krapuose. Dël ðios prieþasties visø mûsø dydþio pjaustymas yra susmulkintas iki tokio pat storio, kuris yra labai svarbus skonio ar kepimo metu. Restoranuose, kuriuose patiekiama daug kiaulienos gabalø, arba delikatesø ámonëse, kur kiaulienos gabaliukai yra paruoðti virti didelëmis dozëmis kiekvienà dienà, skaldos puodà sudaro privaloma pirkti. Tai tik investicija, nes dël ðio elektrinio patiekalo jums nereikia ásitraukti á darbuotojà, kad nutrauktumëte pjaustymà. Pakanka ádëti kûno dalá á patogià prietaiso padëtá, o po keliø sekundþiø ji tolygiai sudauþë.

Gastronomijoje daþnai naudojami elektriniai prietaisai, kurie pagreitina patiekalø paruoðimà dël jø artimo ir paruoðto apdorojimo ir susiskaidymo. Jis neslëps, kad, ruoðiant krapus, daug laiko nerûpi kepti, kepti ar virti, bet ruoðti kepimui kepimui. Kai yra daug padaþø, verta naudoti prietaisà, specialiai suprojektuotà supaprastinti mûsø darbà ir pagreitinti bet koká maisto paruoðimo procesà Jûsø patogumui.