Kasos kaina allegro

Naudodamiesi kasos aparatais, mes esame bet kurioje parduotuvëje ar prekybos centre - þodþiais, kur nukreipta maþmeninë prekyba. Taèiau nuo pat pradþiø. Kas yra fiskalinis kasos aparatas?

Kasos aparatai, taip pat þinomi kaip kasos aparatai, yra tik elektroninë priemonë, kurios dëka galime nustatyti apyvartà ir komerciniø mokesèiø bei PVM tarifus, susijusius su maþmenine prekyba. Pasaulyje yra fiskaliniø árenginiø, neturinèiø fiskalinës atminties, o informacija apie apyvartà matoma uþsienio saugomoje atmintyje.

Ðiuo metu Lenkijoje kasos aparatai yra suprojektuoti fiskaliniu bûdu su OTP (One Time Programming savybëmis, kurios yra þinomos dël unikalaus numerio, kuriame pardavimo dienos pabaigoje yra nukreiptos grynosios sumos ir mokesèiai. Þinoma, á jà átraukta bendra mokesèiø ir bendrosios kainos suma.

https://ecuproduct.com/lt/denta-seal-visapusiskas-gydymas-nuo-danties-kuris-sugrazins-holivudo-sypsena/Denta Seal Visapusiškas gydymas nuo danties, kuris sugrąžins Holivudo šypseną

Kasos aparatø padalinys.Dël kasos árengimo iðsiskiria paprastais kasos aparatais Elektroninis kasos aparatas (ECR, kuris:- bendradarbiauti su kompiuteriais;- jie yra fiskaliniai spausdintuvai;- jie yra kompiuteriniai kasos aparatai;- POS / EPOS sistemos (pardavimo vieta / elektroninë pardavimo vieta;- jie yra grynøjø pinigø terminalai.

Sistemos, kuriø imamasi valiutomis, skiriasi ir dvi pirmosios sistemos:- autonominës sistemos (kasos darbo programa ir taikomoji programa susitinka kasos viduje, pvz., POS, ECR, pilnas PLU prekiø bazë, kodø sàraðas, prekiø pavadinimai, priskirti PTU mokesèiø tarifø raidþiø simboliais (pridëtinës vertës mokestis;- kompiuterinëmis sistemomis (trûksta skaitmeninës klaviatûros, taèiau fiskalinis spausdintuvas turi keletà mygtukø, skirtø kasdieninei fiskalinei ataskaitai spausdinti. Pardavimai ðioje sumoje atliekami naudojant kompiuterio taikomàjà programà, kuri papildomai kontroliuoja fiskaliniø nurodymø rinkiná.

firma