Kasos aparato grathinimo pirkimas 2015 m

2015 m. Finansø ministerijos dëka þymiai sumaþëjo mokesèiø mokëtojø, atsiradusiø dël vëlavimo uþregistruoti pardavimus naudojant áraðymo árenginius, skaièius. Jis reikalauja, kad kasos aparatas arba finansinis spausdintuvas bûtø bûtinas pirkimas beveik visiems tiems, kurie vykdo verslo kampanijà.

t-dol.eu TinedolTinedol - Geriausias pasirengimas kovojant su mikoze!

Jau keletà metø geleþinkeliai palaipsniui buvo átraukti á reglamentus, 2016 m. Dabartinëje tendencijoje nieko nepasikeitë, taèiau 20 000 tûkst. Ribø, kurios palengvina prievolæ turëti tokius árenginius, net maþos maþmeninës prekybos ámonës perþengia gana greitai.Kà tada turëtumëte pasirinkti, kuris árenginys gerai veiks jûsø ámonëje? Koks skirtumas tarp spausdintuvo ir kasos aparato?Kasos aparatas yra maþmeninës prekybos valdymo árenginys, kurio praktika yra fiskaliniø áplaukø iðdavimas. Paprastai ji pradedama maþos ir reguliariose parduotuvëse, taèiau ji taip pat veiks gerai veikianèiose ástaigose. Þinoma, ðiø ástaigø bûdai yra skirtingi, pvz., Neðiojamieji (þaisti baterijose, kurie galioja butuose, kur yra elektros energijos tiekimo vietos ir þmoniø, daþnai siunèianèiø savo finansiná vaidmená kliento pastate. Tokioje mokykloje gali bûti kitø rûðiø paslaugø teikëjai, pvz., Remonto paslaugos, pardavëjai nuo durø iki durø ir net teisininkai. Kasos aparatø privalumas yra maþesnës pirkimo iðlaidos nei spausdintuvai, ir, be abejo, tai, kad pardavëjas turi já eksploatuoti.„Novitus“ fiskalinis spausdintuvas numato pajamø, gautø pardavus ir iðduodamas pajamas, registravimà. Taèiau svarbus skirtumas yra tas, kad jis negali dirbti vieni, jis turi dirbti su kompiuteriu, kuris yra gera pardavimo programa. Ðis paaiðkinimas ypaè tinka ástaigoms, turinèioms didelæ prekiø bazæ ir jau árengtas kompiuteriais, kuriuose yra pardavimo programinë áranga, pvz., PVM sàskaitø faktûrø iðraðymui. Spausdintuvo prijungimas suteikia jums galimybæ ne tik spausdinti kvitus ar sàskaitas, bet kartu leidþia automatiðkai saugoti prekes (jau iðduodant kvitus. Kiti privalumai, kuriuos suteikia ði kamera, yra galimybë apþiûrëti prekiø sàraðà (per pardavimo programà ir naudoti ávairias nuolaidas, pvz., „Pirkti du uþ vienà kainà“.