Kasos aparatas

Pradþioje verta paminëti kasos aparatø aptarnavimà: kasos aparatø fiskalizavimà, bûtinus techninius patikrinimus, visus pataisymus, pagamintus garantinio sezono metu ir po garantinio laikotarpio, taip pat bûtinà prieþiûrà. Be to, kasininkas aptarnauja techninës prieþiûros darbus ir praneða apie kasos fiskalizavimà JAV.

Fiskaliniai kasos aparatai vartotojams siûlo papildomas paslaugas: mokymai kasos paslaugø skyriuje, taip pat tinkamas prekybos pavadinimø ir PTU tarifø programavimas.

bioretin kur pirkti

Bûtinø techniniø patikrinimø sezono metu techninës prieþiûros specialistas atlieka ðias veiklas:- ávertina plombø bûklæ, jø bendradarbiavimà su áraðais á aptarnavimo knygelæ ir paslaugø dokumentacijà, \ t- tikrina kasos programà, jos versijà, sutikimà su áraðais á meno ir paslaugø dokumentus,- tikrina kasos aparato operacijos teisingumà, ypaè mokesèiø dokumentø iðdavimo srityje, \ t- ávertina kasos korpuso, fiskalinës atminties, galiojanèios valdybos ir fiskalinio modulio bûklæ kaip bendradarbiavimà su statybos dokumentais,- patikrina vartotojø ekrano teisingumà,- perþiûros rezultatas kartu su iðlyga teikiama paslaugø mene.

ádomybës:1. Bûtinas techninis patikrinimas turi bûti baigtas ir kai kasos vartotojas sustabdë mûsø energijà arba dël kokiø nors prieþasèiø nustojo registruoti pirkimus kasoje, galø gale jis nepiregistravo kasos.2. Techninës apþiûros metu visø pirma atsiþvelgiama á kasos statybos punktus, kurie yra atsakingi uþ apyvartos registravimà ir kuriø neteisingas gyvenimas gali turëti átakos trumpam mokesèiø apskaièiavimui. Taigi per patikrinimo laikotarpá tarnautojas neranda gedimø, turinèiø átakos kasos aparato veikimui, taip pat netikrina, ar nauji prietaiso veiksniai, pvz., Uþ spausdinimà, maitinimo ðaltiná, veikia gerai. Þinoma, klientas gali papraðyti techniko patikrinti kasos aparato bûsenà ir pakeisti sugadintus daiktus, taèiau bus atliekamas darbas uþ techninio patikrinimo ribø.