Kasos aparatas ergo

Kiekvienas verslininkas, turintis paprastà fiskaliniø kasø pavadinimà, kiekvienà dienà turi kitø problemø, kurias gali sukelti ðie árenginiai. Kaip ir visi kompiuteriniai árenginiai, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo ligø ir kartais sugadina. Ne visi verslo savininkai þino, kad bet kuriame registro perkëlimo taðke kasoje turi bûti ávairiø tokiø árenginiø - tik pirmojo atveju.

Atsarginiø kasø, skirtø papildomai parduoti prekes ar paslaugas, nebuvimas gali turëti átakos mokesèiø inspekcijos nuobaudø skyrimui, nes tai neleis, kad pardavimo laiðkas bûtø suskirstytas pagal pagrindinio árenginio suskirstymà. Kasos aparate saugomi dokumentai turëtø apimti kasos aptarnavimo knygelæ. Tekstas apima ne tik bet kokius prietaiso remontus, bet ir patarimus, kaip apmokestinti kasos aparatà arba keisti jo mintis. Paslaugø teikimo vietoje taip pat egzistuoja unikalus numeris, kurá pateikë mokesèiø inspekcija, ámonës pavadinimas ir patalpø, kuriose tvarkomi pinigai, adresas. Visos ðios naujovës galioja sëkmingai kontroliuojant mokesèiø inspekcijà. Bet kokie kasos atminties pataisymai papildo specialistø tarnybà, su kuria kiekvienas verslininkas, naudojantis kasos aparatus, turëtø pasiraðyti sutartá. Kas gera - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie kasos aptarnavimo techniko pakeitimà. Pardavimai kasos aparatuose turëtø bûti vykdomi nepertraukiamu bûdu, o jei kasos aparatas yra pilnas, turite pakeisti kità atmintá, tuo pat metu turint atminties duomenis. Kasos aparato atminties skaitymas gali egzistuoti - taip pat kaip tik ir tik ágaliotas subjektas. Be to, veikla turi bûti vykdoma dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Perskaitæ fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio kopija siunèiama mokesèiø inspekcijai ir paliekama verslininkui. Jis reikalauja, kad ðis protokolas bûtø saugomas kartu su vëlesniais dokumentais, susijusiais su kasos aparatu - jo procedûra gali paskatinti nuobaudà.