Kaip padeti savo vaikui kostioti

Þmonës naudojasi ir suaugusiems, ir vaikams. Kai kurie gali patys dirbti, bet kartais tai yra bûtina specialisto pagalba. Ypaè vaiko sëkmei reikia greitai reaguoti. Jis neturi nieko blogo ar þeminanèio, kad tëvai jauèiasi bejëgiai ir neþino, kaip padëti savo vaikui. Vien tik meilës nepakanka. Ir ávairiø problemø prieþastys ið tikrøjø yra daug. Pradedant nuo bauginimo, streso kartu su vaikø darþeliu ar mokyklomis, sunkios ligos, iki tëvø skyrybø, priekabiavimo ar mylimo þmogaus mirties.

Paprastai vaikai yra dar gilesni ir tolesni, daþnai yra kaltës jausmas ir, nesant atsakymø ið atsakingø þmoniø ar nepakankamos reakcijos, kai kurie nerimà keliantys simptomai gali sustiprëti. Pakanka paþvelgti á statistikà, kiek bandymø nusiþudyti tarp vis jaunesniø vaikø, suprasti problemos mastà.

Spankadoo

Kokiomis aplinkybëmis galima labai apsvarstyti perëjimà prie vaikø psichologo?

Þinoma, visi neribotos aistros ir jëgos iðpuoliai kelia nerimà. Taip, trejø metø vaikas rodo savo nepasitenkinimà ðiuo metu, taèiau vyresni vaikai jau turëtø kontroliuoti savo pykèio refleksus. Jei taip atsitinka, tai yra nuolatinis signalas pereiti prie vaikø psichologo.Vaikams, kurie yra vyresni nei penkeriø metø amþiaus, pasireiðkia daugybë susirûpinimà kelianèiø prieþasèiø ir dël to gali kilti nemaþai emociniø problemø ir fone. Ðiuo atveju atrodo, kad bûtinas vaiko psichologo vizitas.Trauminës situacijos visada sukelia specifines kûno reakcijas. Koðmarai, nemiga arba dirglumas yra normalus kûno atsakas á stresà. Jie visada turëtø praeiti. Jei tokios valstybës vystosi ilgiau nei kelias savaites, vis dar yra raktas á pasitikëjimà specialistu.Problemos, susijusios su mokykla, gali kilti dël lëtesnës vaiko psichikos raidos, taèiau jos taip pat yra gilesniø problemø þenklas. Þinoma, jaunas psichologas yra tikrosios problemø prieþasties diagnozavimas, todël jis yra tolesnio darbo pagrindas.Trikdymas taip pat yra smurto veiksmai prieð bendraamþius, þmones ir gyvûnus. Daþnai ðeiminio smurto aukos elgiasi taip. Ðtai tada jûs tikriausiai jauèiate rimtø pasekmiø suaugusiøjø amþiuje, todël turëtumëte ið tikrøjø ásikiðti ið tikrøjø anksti.

Kaip tai, prieþastis, kodël eiti á vaiko psichologà, yra ðiek tiek papildomas ne visada didelis registras. Jis taip pat turëtø prisiminti, kad visi vaiko naudojimo smurtiniai posûkiai gali rodyti, kad su vaiku vyksta tam tikras tamsi, ir praðyti profesionalø.