Kabelio mardruto atheminimas

Áþeminimas yra visas geras apsaugos nuo þaibo metodas.Áþeminimas yra dabartinis procesas, pagamintas ið laidininko, kuris yra gerai laidus pagrindas.

Geriausios srovës yra vanduo, grafitas, geleþis, plienas, aliuminis, auksas, varis ir sidabras.Vadovas jungia kûnà su elektrifikuota grindimi, o ðio ryðio pabaigoje elektrifikuotas kûnas gràþina arba priima mokestá, todël sukelia abejingumà.

Áþeminimo átaiso konstrukcija nëra labai sudëtinga. Toks átaisas iðreiðkiamas ið þemës elektrodo ir áþeminimo laido, jungiamojo laido, spaustuko arba bëgio ir áþeminimo laidø.Yra naujø tipø þemës. Svarbiausi tipai: þaibas, pagalbinis, praktiðkas ir apsauginis áþeminimas.

Áþeminimo gnybtai turi ypatingà vaidmená áþeminimo struktûroje. Ðie terminalai yra pagaminti ið aliuminio ir naudojami þaibo procesams sujungti su konstrukcijomis. Áþeminimo gnybtai arba áþeminimas yra konstrukcijø áþeminimo sistemos dalis ir uþtikrina tam tikro skaièiaus laidø sujungimà áþeminimo kryptimi.Dël namø konstrukcijos gnybtus galima lengvai prispausti, priversti juos plokðti; paprasti presai; kampinis presuotas butas; kampinis spaudimas; iðjungtos spaudos jungtys.Naudojamà spaustuvà, taip pat jo konstrukcijà, be kita ko, lemia prijungtø laidø, naudojamø áþeminimui, dalis.

Áþeminimo laido prijungimas prie þemës elektrodo turi bûti pagamintas profesionaliai ir atitikti elektros jungties reikalavimus.Ðiame projekte termitinis suvirinimas liejamas naudojant presuotus spaustukus, varþtus arba naujus mechaninius sujungimus. Mechaniniai sujungimai turi bûti atliekami pagal principus, nustatytus pagal gamintojo instrukcijas.Árengiant þaibo apsaugos sistemà, ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas naudojamiems terminalams, kurie pirmiausia neturëtø paþeisti þemës elektrodo ar áþeminimo laido. Tokio metodo rinkinyje bûtinas ir taikomas principas, kad jungtys ir rankenos, sudarytos ið, bet ne ant lydmetalio, nesudaro geros techninës stiprumo, taip pat gali bûti paþeistos.