Idcentriniai siurbliai

Vis dëlto stûmoklinio siurblio nereikia priminti nieko, kad bûtø ásitikinta: pneumatiniai stûmokliniai siurbliai yra prietaisai, naudojami tiesioginiams ir pusiau skystiems produktams presuoti. Joms bûdinga specifinë konstrukcija, kad net ir subtiliausios medþiagos nebûtø sunaikintos.

Stûmokliniø siurbliø veikimo principas nustatomas poslinkio stûmoklinio siurblio darbui. Pradiniame eksploatavimo etape tepalas ásiurbiamas per áleidimo voþtuvà stûmokliu, judanèiu cilindre, ir tada jis yra matuojamas per iðleidimo voþtuvà. Kitas þingsnis yra nukirpti stûmoklio slëgá taip, kad siurblys galëtø ásiurbti kità tepalo dalá.

http://lt.healthymode.eu/dr-farin-man-veiksmingos-lieknejimo-tabletes/Dr Farin Man. Veiksmingos lieknėjimo tabletės

Galima iðvardyti kitø tipø pavarø, esanèiø stûmokliniuose siurbliuose, pvz., Hidrauliniø, pneumatiniø ar elektriniø pavarø, sàraðà. Dël to ávairiose pramonës ðakose yra daug skirtingø ðiø siurbliø versijø.

Kaip jau minëta, ávairius skysèius galima transportuoti naudojant stûmokliná siurblá. Su stûmokliniais siurbliais galite sëkmingai perneðti abrazyvinius, korozinius skysèius (pvz., Vyno rûgðtis ir karðtus skysèius 100 laipsniø Celsijaus laipsniu. Be to, jie yra formuojami transportuoti klampus skysèius, storus, purvinus skysèius ir net vaisiø minkðtimà. Tai daro átakà tai, kad jis yra tas pats modelis, kuris labiausiai naudojamas technologijoje.

Tarp dideliø privalumø, kuriuos pasiekia ðis siurblio tipas, neabejotinai svarbu paminëti geresná energijos suvartojimà per didelæ galimybæ keisti apkrovà. Paskutinis ðio sprendimo privalumas - paprastas efektyvumas ir tai, kad siurbliui nereikia potvyniø. Be to, veislë, kuri, be abejo, bus uþspaudþiama naudojant ðá siurblá, nëra svarbi.

Tiesa, tai nëra sprendimas be defektø. Pagrindiniai stûmokliniø siurbliø trûkumai yra gana maþas efektyvumas integruotas su didelëmis eksploatacinëmis sànaudomis. Nepaisant to, daugelis verslininkø nurodo paskutiná ið ðiø siurbliø dël to, kad jø defektai yra didesni uþ trûkumus.