Gamybos amones valdymo programa

„Enova“ programinë áranga priklauso „ERP“ („Enterprise Resource Planning“ klasei, ty programoms, kurios remia ámonës ir ámoniø iðtekliø valdymà. Jos gamintojas yra „Soneta Sp. z o.o. Ði programa egzistavo modulinëje technologijoje. Kiekvienas ið jø moka uþ naujà ámonës veiklos sritá (sàskaitø faktûrø iðraðymas, darbo uþmokesèio apskaièiavimas, þmogiðkøjø iðtekliø valdymas, apskaita, pardavimas, sandëlis, skolø iðieðkojimas ir kt.. Programinæ árangà galima gauti ið ágalioto Krokuvos partnerio.

„Enova“ programa yra labai naudinga. Jis veikia gerai su specializuota programine áranga ir turtingais veiklos metodais. Skirta maþoms ir vidutinëms ámonëms, vaikðèiojanèioms ávairiose pramonës ðakose. Jo iðnaudojimas yra puikiai populiarus dëka aiðkios grafinës sàsajos. Antras ir platus jo naudojimo mokymas yra nereikalingas.„Enova“ programinë áranga suteikia patogumo. tai estetinis ir stiprus sprendimas. Jei kyla problemø dël jo veikimo, galite kreiptis á gamintojà arba ágaliotàjá atstovà, kuris atsakys á bendruosius klausimus. Be to, licencijos sutartis suteikia klientui prieigà prie „paskutinës telefono linijos“ su specialistais (5 dienas per savaitæ.„Enova“ programa buvo mûsø rinkoje nuo 2002 m., O per ðá laikotarpá pasitikëjo apie 6 500 ámoniø ir ámoniø. Jis taip pat buvo apdovanotas 2011 m. Inovacijomis ir „Grand Prix CRM 2007“.Pasibaigus terminui ðis metodas taikomas konkreèios bendrovës poreikiams. Jo plëtra nereikia keisti, þinomos migracijos ir bazinës komunikacijos. „Enova“ saugo duomenis visà ámonës veiklos laikotarpá. Galima keistis tik vienu programos elementu.„Soneta“ taip pat sukûrë specialià programinës árangos versijà mokesèiø konsultavimo tarnybai ir apskaitos tarnyboms. Dël ðios prieþasties naudotojams leidþiama naudotis kaip buhalterinës apskaitos sistema, pagrásta vienkartinëmis iðmokomis ir prekybos knygomis.