Galingumas

Nepaisant to, kad bet kokioje patalpoje yra patikima prieiga prie kitø energijos ðaltiniø, kartais ji gali priartëti prie elektros energijos tiekimo vietos. Tada yra toks dalykas, kuris paprastai turëtø bûti sukurtas ir tikriausiai taikomas tiek patalpø suskirstymui, tiek ir energijos tiekëjo iniciatyvoms. Tokiais momentais, kai nëra elektros energijos, pastate turi bûti árengtos avarinio apðvietimo lempos. Ypaè svarbu, kai namas nëra kurèias, o susirinkæ vyrai mieliau paliks tamsesnæ pastato interjerà.

Toks apðvietimas yra suvienodintas laikantis atitinkamø sveikatos ir saugos taisykliø, kurios turëtø bûti taikomos bet kuriam objektui, neatsiþvelgiant á jo paskirtá. Jis naudojamas tiksliai iðryðkinti koridorius ir avarinius iðëjimus. Tuomet ðios lempos naudoja minimalià átampà, taèiau jos yra pakankamai didelës, kad tiek iðëjimai, tiek piktogramos matomi þmonëms, kurie bandys iðeiti ið pastato.Verta paþymëti, kad tokias lempas galima gaminti labai skirtinguose korpusuose, tiek staèiakampiuose, tiek ovaliuose. Dël ðios prieþasties labai svarbu juos pasirinkti tam tikriems pastatams ir pridëti paskutinius, kad jie gerai veiktø, kad ir kur jie bûtø árengti.

Labai daþnai toks apðvietimas nedelsiant siûlomas su piktogramomis, kuriose pasakojama apie evakuacijos iðëjimà ir apie tai, kokià vietà norite sekti, kad galëtumëte já pasiekti kuo greièiau. Kiekvienas namas, puoðtas tokio tipo apðvietimu, gali suteikti moterims didesná saugumo jausmà. Net realiame gyvybei pavojingame gyvenime vyrai galës priimti tvarkà ir nedelsdami iðspræsti kuo trumpiausià bûdà, kaip tai padaryti.