Gaisro midkuose

Ðiuolaikiniai ATEX árenginiaiDulkiø (daugiausia medienos kilmës, milteliø daþø ar smulkiø angliø dulkiø oro dulkëjimas gali bûti labai nepatogus gaminiuose, daþnai dël itin sunkiø sprogimo pavojø. Remiantis tyrimais, ðiuo metu daþniausiai sprogimo prieþastys yra daug greitas dëmesys maþiems þiedadulkiø grûdams. Þiedadulkiø uþsidegimo ðaltinis yra ne tik atviros ugnies, bet ir maþos elektrinës kibirkðties, mechaniniø kibirkðèiø arba elektrostatiniø sroviø iðgyvenimas. Norëdami apsaugoti nuo sprogimo, naudokite ðiuolaikinius ATEX árenginius. Laimei, rinkoje vis dar yra þinomø profesionaliø kompanijø, kurios labai patogiomis kainomis eksploatuoja didelës vertës árenginius, todël neturëtø bûti jokiø dideliø problemø ieðkant tinkamø specialistø.

Saugios vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemosSiekiant labai padëti dulkiø iðtraukimo ir vëdinimo árenginiams, turëtumëte naudoti specialø siurbimà, vietiná iðmetimà (daug savarankiðkø ginklø pavidalu ir gaubtus, kaip ir vietose, kur iðsiskiria visø rûðiø tarða. Taip pat reikia nepamirðti, kad visi dulkiø klasteriai visada bûtø kruopðèiai nuimami, taip iðvengiant dulkiø judëjimo ir atsistatymo. Svarbi funkcija - sistemingas dulkiø konteineriø iðtuðtinimas. Formuose, kai dulkës patenka á salës grindis, verta naudoti specialius pramoninius dulkiø siurblius. Profesionalûs ATEX árenginiai turi bûti iðskirtinai tinkamai áþeminti, o svarbiausia jie negali atlikti elektrostatiniø krûviø, per kuriuos jie gali patekti á kibirkðtá. Vamzdþiø kanalus bûtina sukelti ið paprastø, kuriø sieneliø storis yra nuo 2 iki 3 mm.

Profesionalûs ventiliatoriai ir filtraiEsamose ventiliacijos ir dulkiø ðalinimo sistemose, kurioms gresia sprogimo pavojus, verta naudoti gerà sprogimo apsaugà turinèius ventiliatorius ir filtrus, atitinkanèius ávairius ATEX duomenis. Sprogimui atsparûs filtrai turëtø bûti specialios sprogimo plokðtës. Priklausomai nuo poreikiø, jie gali bûti vienas ar keli. Naudojant sprogstamàjá smulkøjá ATEX, membrana sparèiai sprogo, iðleidþia visas sprogias dujas tiesiai á atmosferà, todël filtrai nebus paþeisti. Potencialiai sprogstamieji árenginiai taip pat turëtø bûti aprûpinti profesionalia kibirkðèiø gesinimo sistema, be paèiø esamø gaisro gesinimo sistemø árenginiuose. Daugiau apie þmoniø ventiliacijos kanalus, kurie yra tiekiami á filtrà, turi bûti su atbuliniais atvartais, kurie neleidþia liepsnai patekti á árenginius patys dël pavojingo dulkiø sprogimo filtruose.

Sprogimo slopinimasNaujosios sprogimo slopinimo sistemos ðiuo metu yra efektyviausi ir plaèiausiai naudojami metodai ávairiems prietaisams apsaugoti nuo sprogimo poveikio. Sprogimo slopinimo sistemos viena kitai gerbia daugiausia ið atskiro HRD cilindro, infraraudonøjø spinduliø ir slëgio jutikliø ir profesionalaus valdymo centro. Pagrindinis sistemos uþdavinys yra ið karto atpaþinti sprogimà pradiniame etape. Tada ðvirkðèiamas specialus slopinimo agentas, kurio reikðmë yra apriboti pavojingà sprogimà. Ðiuolaikiniai ATEX árenginiai pasiþymi labai greitu reakcijos laiku. Nuo sprogimo pavojaus aptikimo tik tûkstantis sekundës gali pereiti á visà jos slopinimà.