Elektros instaliacija c 330

Atrodo, kad turime iðversti tam tikrà tekstà. Ir jei tai yra anglø kalbos straipsnis, kuris yra pakankamai paþástamas, gali kilti problemø su kitomis kalbomis. Vestuvëms, mûsø vertëjai kreipiasi á vertëjus ir paraiðkø vertimà, kuris didelëje ir svarbiausioje mums, laisvai, leis iðversti visø tipø tekstus á visas kalbas. Bet ar tikras, kad vertëjo nuosavybë bus tokia gera programa, kaip tai daroma svarbiame akies etape? & Nbsp; Atsakymas yra ramus - þinoma, ne! Ir tiems, kurie, nepaisant sveiko proto, vis dar nëra ásitikinæ dël paskutinio, bandysiu pateikti kai kuriuos faktus, patvirtinanèius mano nuomonæ.

Visø pirma vertëjas gali bûti labai nepatikimas, nes vartoja paþodinius vertimus, bet nenaudoju idiomø. Tai reikðtø, kad, kaip árodymas, sakinys „ne mano puodelis arbatos“ (ne mano atvejis verèia kaip „ne mano puodelis arbatos“. Be to, jie gali bûti atimti ið daþniausiai naudojamø fraziø, o ne specializuotø fraziø, naudojamø verslo ar medicinos srityse. Ir nors vertimams, kurie reikalingi tik mums, asmeniniams poreikiams, pakanka, þinoma, vertimo raðtu vertëjo svarbaus dokumento sëkmei, mes galime ne tik pakenkti, bet ir tapti tiesiog nesusipratimais pasaulyje, o tai gali sukelti labai rimtø pasekmiø. & Nbsp Be to, vertëjas su dirbtiniu intelektu neþino gramatikos. Kalbant apie anglø kalbos mokymà, mes taip pat galime tai iðspræsti, bet, verèiant ið lenkø kalbos (kuris naudoja labai pavojingà gramatikà, jis gali bûti gana prarastas. Ir skirtumas tarp „iðeiti ið rizikingos finansinës padëties“ ir „gauti paprastà ekonominæ situacijà“ yra gana didelis.

Vertëjas taip pat neatliks prisiekusio vertimo. Tai ne visada bûtina kiekvienam vertimui. Taèiau etape bûtina, ypaè vertimo atveju, svarbiø oficialiø dokumentø. Baigdamas norëèiau pasakyti, kad neketinu siûlyti vertëjo, kurá sukûrë kvalifikuotas vertëjas. Svarbiausia yra suprasti, ko mums reikia teksto. Jei mums iðsiøstas skelbimas yra pokalbis su mûsø, galime be jokiø problemø ávesti vertëjo tekstà. Vis dëlto geriausia visiems specialistams pateikti visus svarbius el. Laiðkus ir dokumentus.