Elektrinis bulvio pjaustytuvas

Asmenys ir institucijos ima arba saugo medþiagas, kurias jie gali þinoti, kad sukurtø sprogià aplinkà oru. Tai visø pirma bus tokios medþiagos kaip dujos, skysèiai ir kietos medþiagos, turinèios didelá dezintegracijos laipsná, pvz., Anglies dulkës, medþio dulkës ir tt

Tokiomis aplinkybëmis darbdaviai privalo laikytis sprogimo rizikos vertinimo ir sprogimo rizikos vertinimo. Visø pirma, tai turëtø bûti nurodyta teritorijoje ir toje vietoje, kur kyla didþiausias sprogimo pavojus. Sprogimo pavojaus zonos taip pat turi bûti apibrëþtos iðorinëse vietose ir vietose. Be to, darbdaviai turi parengti grafinius dokumentus, kurie surûðiuoti ir tuo paèiu metu nurodyti veiksnius, kurie gali uþsidegti.

Sprogimo pavojaus vertinimas turi bûti baigtas 2010 m. Liepos 8 d. Ûkio ministro potvarkio reikalavimais, atsiþvelgiant á bûtiniausius profesinës sveikatos ir saugos reikalavimus, kartu su galimybe dirbti sprogioje aplinkoje dirbanèiame bute (ástatymo leidinys 2010 Nr. 138. 931.

Atliekant sprogimo rizikos vertinimà, atliekamos objekto charakteristikos. Rekomenduojama jo pavirðiui, aukðtø, patalpø, technologiniø linijø ir kt. Skaièiui. Analizuojami veiksniai, galintys sukelti gaisrà ar sprogimà. Atliekamos baimës ir rûðys, dël kuriø bus galima sumaþinti ir paðalinti gaisrà ir greità grësmæ. Suþinokite, kokia yra degiø medþiagø grupë, kuri gali tapti potencialo sprogimo ðaltiniu. Galimi naujoviðki sprendimai, siekiant sumaþinti sprogimo rizikà.