Ekonomine pletra lenkijos kasdienis gyvenimas

Verslininkai, kurie ketina parduoti savo pabaigoje, privalo patikrinti, ar jie privalo turëti kasos aparatus. Naujø pavadinimø atveju suma, nuo kurios atsiranda pareiga uþregistruoti pardavimus kasos aparatu arba finansiniais spausdintuvais, yra 20 000 PLN. Lenkijos rinkoje galima ásigyti dviejø tipø pardavimus.

Mes turime prieigà prie skaitikliø ir mokesèiø spausdintuvø. Jau ið pirmo þvilgsnio jie gali laukti beveik vienodai. Jos skiriasi daugiausia tuo, kad novitus bono kasos pirkimas yra labiau populiarus, nes nereikia prijungti prie kompiuterio. Fiskalinis spausdintuvas su specialiàja programine áranga veikia su kompiuteriu, jis turi bûti prijungtas prie jo, pvz., Naudojant USB jungtá. Gavimas ið fiskalinio spausdintuvo nesiskiria nuo kasos èekio ir tai yra pirkimo árodymas. Spausdintuvø atveju bendrai naudojamas tik pardavimø archyvavimo metodas. Vietoj antrojo ritinio spausdintuvai turi specialias atminties korteles, skirtas duomenø rinkimui. Sujungus fiskaliná spausdintuvà su kompiuteriu, galite pasinaudoti daugybe naudingø funkcijø, pvz., Pardavimø stebëjimu, ataskaitø rengimu, ataskaitø rengimu, pvz., Maþai besisukanèiais produktais, arba þymiai parduoti. Taip pat galima kontroliuoti individualius kasininkus, nustatyti jø efektyvumà ar sàþiningumà ir tikrumà.Kiekvienas fiskalinio spausdintuvo kvitas turëtø bûti gerai þinoma kompanija, NIP, kvito numeris, straipsniø sàraðas su PVM tarifu, pardavimo vertë, data, & nbsp; kasos numeris ir unikalus kasos numeris.Ankstesniais mënesiais, þinoma, áplaukos yra suskirstytos á kiekvienà jûsø kvito loterijà. Iðskyrus atvejus, kai visi pirkëjo árodymai buvo pateikti ið pardavëjø, dabar visi, kurie prisideda prie laimëjimo ir svajoniø apie laimëjimà, kruopðèiai atlieka ir praneða sistemoje savo kvitus. Socialinë kampanija, be abejo, pasieks ir numatomà pelnà, o tai greièiausiai iðliks naudinga áprasta iðlaikyti kvitus.