Ekologines gamybos pelninguma

Jau kurá laikà Didþiojoje Britanijoje atsirado skandalas, susijæs su arkliø mësos ádëjimu á þemës mësà, dël kurios buvo uþdrausti átartini mësos produktai ið maþmeninës prekybos tinklø atrankos Vakarø Europoje. Deja, su daugeliu panaðiø skandalø, mes ketiname sukurti maþai viso Europos þemyno. Galø gale, Ðveicarijoje buvo nustatyta, kad parduotuvëse vietoj jautienos braðkiø buvo parduota specialiai paruoðta ir daþyta kiauliena. Vokieèiai su siaubu atrado, kad brangûs kiauðiniai, teoriðkai kilæ ið ekologinio ûkininkavimo, darbe parodë paukðèiø viðèiukø dedamus kiauðinius Þemutinës Saksonijos ir Meklenburgo ûkiuose.

Piktnaudþiavimai, apibûdinti maisto produktø gamintojø ir iðaugintos mësos didmenininkø veiklos srityje, patvirtina esamà tendencijà, pagal kurià taupymas yra bûdas ágyti rinkà, o mësos kokybë yra tik nedidelë. Tai slaptas paslaptis, kad áprastai naudojamø deðrø didmenininkø technologijos yra ádaryti mësos produktai su druskomis, didinanèiais jø tûrá. Ápurðkikliai su tûkstanèiais adatø perpumpuoja vandená á mësà konservantais, uþpildais ir polifosforais. Tai padidina mësos produktø gamybos pelningumà, nes sûrymas kartais yra net pusë deðros svorio, o tai rodo, kad vienas kilogramas mësos gali gauti pusantro kilogramo mësos produktø. Naudokite nuomonæ apie perkamø ðalto mësos etiketes ir venkite tø, kurie buvo pripuèiami chemija.

Vivese Senso Duo Oil 2

Visa tai vyksta ástatymo didingumu, nes vietoj vienkartiniø gerbiamø receptø ir taisykliø, reglamentuojanèiø puikios kokybës rûkytos mësos gamybà, beveik kiekvienas panaðus á mësà gaminamas produktas gali bûti teisëtai parduodamas per didmeninës prekybos aukcionus. MOM (vadinamoji mechaniðkai atskirtos mësos yra mësos atliekø sàvoka, susidariusi atskyrus skeletà nuo tinkamos mësos. Plunksnos, kremzlës, kaulø èiulpai, riebalai, membranos, sparnai, susmulkinti kaulai, likusios plunksnos ir plaukai spaudþiami per separatoriø, o gauta plauðiena yra svarbi pigiausiø mësos produktø dalis. MOM beveik neturi maistinës vertës, nors ji yra praturtinta antioksidantais, aliejais, emulsikliais, polifosfatais ir skonio stiprikliais. Taigi, leiskite ðiek tiek daugiau iðbandyti árodytaems puikios kokybës produktams, o ne apsinuodijimui kûnu.