Dulkio surinkimo ir dulkio surinktuvai

Dulkiø surinktuvas, pagamintas pagal atex dulkiø surinkimo taisyklæ, gyvena filtravimo, atplëðtos formos, su grandinës konvejeriu, skirtas paprastiems ir milþiniðkiems dulkiø ðalinimo árenginiams su galimybe iðplësti perspektyvas.

Sunkesnës þaliavos frakcijos daugiausia yra atskirtos dulkiø surinktuvo iðsiplëtimo kameroje. Iðsiskyræs gaminys tiekiamas per grandinës konvejerá link sukamojo voþtuvo, todël produktas iðstumiamas be slëgio uþ filtro.

Standartinës eksploatacijos metu dujinis oras pasirenkamas pagrindiniame vamzdyne. Tada á dulkiø surinktuvà siunèiamas dulkëtas oras. Prie filtro áëjimo yra atbuliniai voþtuvai, kurie yra prieinami dulkiø surinkimo árenginio veikimo metu. Sklendës uþdarymas vyksta iðjungus iðmetimo ventiliatoriø.

Kai oras yra dulkiø surinktuvo áleidimo kameroje, jis iðsipleèia, o tai sukelia dideles frakcijas, pasiekianèias piltuvo dugnà. Dulkiø surinktuvo piltuve surinktà medþiagà rekomenduoja grandininis konvejeris á medþiagø surinkimo objektà. Po medþiagos surinkimo taðku yra sukamasis voþtuvas, dël kurio gaminys yra tuðèias be slëgio uþ dulkiø surinktuvo. Frakcijos, kurios netrukus nukrito á filtro dugnà, siunèiamos á filtrø movas. Baigæ filtravimo maiðus, ðvieþias oras pasiekia iðleidimo kanalà ið dulkiø surinktuvo.

Visø elementø virðuje gaunamas 1,1 kW arba, pasirinktinai, 2,2 kW regeneravimo ventiliatorius, kuris uþtikrina maiðeliø valymà, sukuriant oro srautà, esant atvirkðtinei tekëjimo krypèiai, pagal ádiegtà sekà. Regeneracinio ventiliatoriaus variklis turi stabdá, kuris apsaugo nuo ventiliatoriaus orientacijos po apdailos, o tai daro átakà maksimaliam valymo proceso efektyvumui ir sumaþina triukðmo lygá. Daugiausia regeneracinis ventiliatorius yra nustatytas veikti esant 50 Hz, kuris yra rimtas 1,1 kW varikliui. Taèiau galite maksimaliai padidinti iki 60 Hz valymo ventiliatoriø efektyvumà, kurá uþtikrina papildomi 2,2 kW varikliai. Filtravimo maiðeliai dulkiø surinktuve yra iðvalomi tiesioginio veikimo etape, taip pat po jo iðjungimo.