Dulkio apibrethimas

Make Lash

Pramonë yra nepaprastai svarbi ekonomikos sritis, kurios naðumas priklauso nuo to, kaip þaliavà traktuoti norima parduoti. Kad bûtø galima apdoroti tokià medþiagà, jà reikia nukreipti, frezuoti, pjauti, suvirinti, graviruoti ir su juo susidoroti su daugeliu kitø dalykø, kurie priklauso nuo produkto supjaustymo prie gatavo veido.

Atsiþvelgiant á toká dinamiðkà þaliavos transformacijos procesà, rengiama daug gamybos atliekø, nukreiptø á specialø konteinerá ir perdirbama. Be to, susidaro nedideli, daugiau ar maþiau sausos dulkës, dujos ar cheminiai garai, kurie ðiuo metu nëra iðleidþiami á konteinerá, ir, susijæ su paskutiniais, jie plinta tiesiai aplink visà kambará - gamyklos salæ arba plieno gamyklas.

Praktiðkai nëra jokiø priemoniø ðiam uþterðtumui paðalinti, taèiau ðiandien gamyklø galia naudoja maþiau dulkiø medþiagø ar maðinø, kuriose sumaþëja dulkiø ðalinimo procesas. Vis dëlto problema ne visuomet paðalinama, o visiðkai apsaugant nuo dulkiø, dedikavimo sistemos surinkimas yra giriamas. Dulkiø surinkëjas arba pramoninis dulkiø surinkëjas geriausia pirkti ir suteikti per bendrovæ, kuri visapusiðkai atlieka biurø filtravimo sistemø diegimà. Todël labai svarbu uþtikrinti, kad sistema bûtø parinkta pagal mûsø ámonës poreikius ir kad ji atitiktø visus norimus ðioje srityje standartus. Be to, profesionalûs tokios ámonës darbuotojai padës mums geriausiai pasirinkti vietinæ ámonæ. Taigi tai nëra be reikðmingumo, nes dël to, kà darome, nuo to, kokia þaliava, taip pat ir kokiu mastu, turime taikyti kelis skirtingus dulkiø surinkimo metodus. Ðtai kaip tai visiðkai nesiskiria, jei neskaitome taðko ir dulkiø surinkëjo atrankà patikime kvalifikuotiems darbuotojams. Toks dulkiø surinkëjas padës apsaugoti darbuotojus nuo pavojingø dulkiø ákvëpimo, taip pat uþterðti jø sistemas á tokià terpæ, pavyzdþiui, kontaktuodami su dulkëmis akimis.