Dujo sprogimo zona

Turint omenyje, kad jis gali patenkinti dujø, rûko ar degiø garø sprogimo pavojø, privalome naudoti sprogimui atsparius ventiliatorius, kuriø kokybæ patvirtina ne tik gamintojo reputacija, bet ir pavadinimas „EX“. Ðis simbolis rodo vadinamàjà apsaugos nuo sprogimo tipà atsparus sprogimui. Prietaisas su tokiu þenklinimu atitinka visas ATEX direktyvos taisykles, taèiau sutikimas su registruotomis bazëmis dabar yra ðio prietaiso modelio gamintojams skirtas reikalavimas. Ekstrakcijos árenginio projektuotojas taip pat privalo paþymëti sprogimo pavojaus zonà ir kambariui tinkamos árangos parinkimà tiek veiklos, tiek jëgos poþiûriu.

Kiekviena parduotuvë, nepriklausomai nuo vykstanèios kampanijos, turëtø bûti teikiama ne ádomiausia kasdieniniam darbui reikalinga áranga, bet taip pat turi bûti tinkamai parinktos gavybos árenginiai, kurie rûpinsis darbuotojø sveikata ir sauga. Ðiandien pramoniniai ventiliatoriai yra suprojektuoti ðio pastato modelio tikslams, kuriems bûdinga tiek jais naudojamø objektø puiki vertë, tiek atsparumas.

Mes galime susidurti su naujais tipais, pradedant nuo universaliø pramoniniø ir radialiniø ventiliatoriø, taip pat su specialiøjø programø maðinomis, paskutiniuose vienoduose modeliuose árengti virtuvës gaubtus ir kitus árenginius, paþymëtus simboliu „EX“ pastatams, kuriuose yra oro tarðos pavojus degios dujos. Kolekcijoje esantis þaidimas yra prieinamas ir mobiliøjø lustø evakuacijos, taip pat vakuuminiø stoèiø ekstraktai.

https://ecuproduct.com/lt/motion-free-geriausia-jusu-sanariu-ir-raumenu-balzamas/

Kitas tipas yra aðiniai sieniniai ir ortakiai, taip pat modeliai, kurie yra montavimo ant pastato stogo duomenys. Maðinos pasiþymi labai lengvu jø darbo naðumu ir kokybe.

Didesnës komercinës, pramoninës, aptarnavimo, gastronominës ir iðskirtinës realizavimo sistemos uþtikrina, kad vëdinimo árenginiai bûtø tinkami, be kita ko, drëgmës ir oro tarðos ið patalpø bûklæ.