Drabuthio gamintojas kinija

Ðá ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo geriausiai ir viskas vyko sklandþiai. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik ðvieþi ir subtilûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai su nërimo vertëmis. Su jais átakà darë ir nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Ðiltais drabuþiø dizaineriais, suprojektuotais moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su turtinga þiedine sankryþa, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø suknelë, sukurta specialiai naujai kovai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo iðpirkti keli naujausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus pervestos á jûsø vaikø namus. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius ðiltus ir teigiamus veiksmus. Jos darbdavys daugelá kartø prarado savo produktus parduoti, o jei aukciono objektas buvo netgi geros gamyklos vizitas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pasieks taðkus jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë turi internetinæ prekybà, kuri bûtø kalta dël atvirkðtiniø kolekcijø nei parduotuvëse.Jûsø mados þenklas yra unikalus tarp turtingiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Visame pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiandien pirmiausia daugelyje efektyviausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kaskart ir vëliau, prekës þenklas sudaro kolekcijas bendradarbiaudamas su Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad daugelis prieð steigdami parduotuvæ, tie, kurie jau yra pasiruoðæ vienà rytà, sukasi kilometrø ilgio eilëje. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios institucijos produktai jau daugelá metø naudojasi visame pasaulyje ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepastebi apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, ir kokias ieðkojo, kad medþiagos bûtø aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai apsauginiai drabuþiai