Donatella versace mados dou

Ðeðtadienio pabaigoje praëjo naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas stovëjo maþiausiame komponente ir visas praëjo be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie buvo pagaminti naudojant vieðuosius ir ramus audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Be to, jie dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Maþiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø kûrinys, skirtas ypaè svarbiai ceremonijai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli ávairiausiø kolekcijø drabuþiai. Pajamos, gautos ið paskutinio pardavimo, bus iðleistos naðlaièiø kûrimui. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir efektyvius veiksmus. Jo savininkas jau daug kartø pardavë savo produktus ir kai aukciono objektas buvo netgi saugioje vietoje ið gamyklø.Bendrovës atstovas spaudai mums sakë, kad naujausias kolekcijas ðiandien parduotuvëse pradës geguþës mën. Pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ pradëti verslà internete, kuriame kolekcijos bûtø prieinamos ne tik stacionariuose prekybos centruose.Dël ðios prieþasties keletas þymiausiø drabuþiø gamintojø yra ðeimos drabuþiø kompanija. Puikiame pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, tarp jø dauguma didþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà akimirkà ði kompanija bendradarbiauja su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad iki parduotuvës ákûrimo ryte pasiruoðæ pasiruoðæ ilgoms eilëms. Ðios kolekcijos iðnyksta tà paèià dienà.Ðiø kompanijø medþiagos ið daugelio metø aistringai naudojasi gerais naudotojais ir regione, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nesugeba paminëti daugybës jo gautø apdovanojimø, kuriuos jie naudoja, kad rezultatai bûtø aukðèiausios kokybës.

Detoxic Detoxic - Geriausias būdas išvalyti parazitų kūną!

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartinë aprangos vaistinë