Dff filtro diagnostika

Kolposkopinë diagnozë grindþiama epitelio pavirðiaus architektûros ir kraujagysliø ávaizdþio interpretavimu. Ið esmës nepastebimos gimdos kaklelio epitelio srities detalës, kurios daþnai lemia gerà diagnozæ, matuojamos milimetro dalinëmis dalimis, o epitelio pavirðiuje matomas kraujagysliø formatas yra mikrono dydþio.

Diet Stars

Susilietus su paskutiniu net tobuliausiu fotoaparatu, perduodant vaizdà visiðkai aðtriu pavidalu, nëra galimybës pamatyti tokiø elementø. Kas gera, ávairios raudonos ir baltos spalvos spalvos, esanèios natûralioje ðio didelio aplinkos plëvelëje, yra ypatingas pripaþinimas. Todël net neámanoma naudoti net geriausio vaizdo praneðimo. Milþiniðki kolposkopinio atvaizdo posûkiai ir specifinë aplinka, kurioje mes esame priversti stebëti vaizdà, nebus pirkti uþ prietaisus, kurie puikiai susitiks kitose medicinos ðakose. Dël neprieinamumo prietaisø veikimas yra labai sunkus. Bendradarbiaudamas su paskutiniu gydytoju, kuris yra labai patyræs naudojant kolposkopà, didelëmis sëkmëmis nëra vilties, kad prasmingas supratimas, jis taip pat turi naudoti tyrimà ir kitas prielaidas.Optiniai kolposkopai, papildomai árengti regëjimo tuneliu, yra puikus koloskopo sprendimas, nes optinis organizmas tikisi atlikti stebëjimus, padedanèius tiksliai stebëti stebëtà plotà, o pacientas gali matyti ekrane skleidþiamà vaizdà, arba gydytojas arba mokinys.Ðiais laikais efektyvus, bet jau naudojamas kolposkopas, atitinkantis reikiamus kokybës standartus ir jo biurui, kada ir vieðajai ligoninei gali bûti pasiektas tam tikras momentas, tûkstanèiai zlotø, ir árengiant já regëjimo tuneliu, bet kuriuo etapu gali bûti parengta apie penkis tûkstanèius zlotø. Jei bûtina, pinigai yra per maþi, atnaujinami seni, susidëvëjæ kolposkopai ir po tokio gydymo jie veikia kaip kiti. Kolposkopas ið gryno ávykio, galite uþimti dalá kainos, kurià jie turi iðleisti perkant daug nepopuliariø ir netiksliø vaizdo kolposkopø.