Darthovio pjaustymas a juosteles

Darþoviø trupintuvas nëra prietaisas, galiojantis jûsø virtuvëje, bet tikrai naudingas visiems. Kiekviena namø ðeimininkë þino, kad nuolat pjaustanèios darþovës yra tikrai varginantis, ypaè jei ruoðiame didelæ salotà ðeimos susirinkimui. Ðiuo atveju ypaè verta imtis smulkintuvo, kuris padës jums paruoðti valgá ne tik ypatingoms progoms, bet ir kasdien.

Smulkintuvas nëra labai svarbus árankis, jis nepriims viso stalo, taigi net namuose gyvenantys ar nuomojami namai gali nuspræsti pirkti smulkintuvà. Maðina pjauna ir pjauna darþoves ir vaisius, todël per minutæ mes galime pagaminti vaisiø salotas ðeimai, be pavargæ su tikrais gabalëliais. Kai kurios kompanijos taip pat pateikia modelius, kurie ne tik supjauna darþoves, bet ir smulkina ledà. Jei nenorite susidoroti su trupinimo ledu, ði alternatyva bus reikalinga. Verta daug pinigø investuoti á paprastesnius pavyzdþius, kurie ne tik uþklijuoja darþoves ir vaisius, bet ir kaip rieðutø árodymas, kuris gali bûti puikus visø salotø papildymas. Kai kurie smulkintuvai turi daugiau sulèiø gamybos funkcijø. Tai labai patogus, nes reguliariai girtas ðvieþiai spaustø vaisiø ekstraktas turi teigiamà poveiká sveikatai ir daro mums graþià, spindinèià iðvaizdà. Ðiandien vadinamasis „þalios sultys“ arba tos, kurioms mes teikiame darþoves ar þalius vaisius. Mes sukursime skanias kompozicijas, naudojant kopûstus, kriauðes, vynuoges, kivius ir net salierus. Ið serijos trupintuvas gali pasimëgauti salotomis vakarienei, naudodamas paskutinius pomidorus, agurkus, Pekino ar romënø salotas ir ridikas. Mes taip pat galime iðspausti morkø sultis (su sàlyga, kad mes turime toká didelá malimo modelá, nes morkos yra labai nemalonios ir pigesni modeliai negali susidoroti su juo. Ádomu tai, kad mes taip pat galime smulkinti bulviø bulviø blynams.