Centrinis dulkio siurblio rinkinys varduva

Daugelis savo rinkoje esanèiø prekiø þenklø perima centrinio dulkiø siurbliø projektavimo, kûrimo, surinkimo ir dulkiø ðalinimo árenginius bei pramoninius árenginius. Ámonës nuolat pleèia gamybà su naujais ir modernesniais produktais, pavyzdþiui, dulkiø filtrais. Tai laukia projektavimo ir statybos biuras. & Nbsp; Ámonës sëkmë - tai paèios gerai parengtos impulsø filtrø, globëjø filtrø, ciklono ir stoèiø filtrø konstrukcijos, taip pat pramoninës centrinës dulkiø iðtraukimo sistemos.

Vadovaudamiesi geriausiu valdymu, visi sprendimai dël netipiniø filtrø projektavimo ir statybos pakeitimø ávedimo yra labai lengva pasirinkti, o jø papildymas yra tiesioginis.

Galimybës apima filtro matmenis standartinëje versijoje. Mes galime uþsakyti filtrus kitokiu iðdëstymu su maþesne ar didesne maiðø suma biure. Standartiniuose prietaisuose skalë tarp maiðø aðiø yra 200 mm. Tikëtina, kad kliento noras bus 250 mm.

Visiems dulkiø ðalinimo árenginiams privalome atskirai sureguliuoti filtravimo vilnos ir filtravimo bei regeneravimo parametrus. Priklausomai nuo lakiosios kûno temperatûros, dulkiø metodo ir defektø, vandens garø, rûgðtiniø ar ðarminiø medþiagø kiekio, turime pasirinkti tinkamà veltinio adatø bûdà. Maiðus galima paruoðti ið kitø adatø veltinio (poliesterio, poliamido, poliakrilnitrilo, Dralon T, Ryton, Nomex, teflono ir kt. Metodø, kuriuose yra plataus masto apdorojimo metodai. Ðá koregavimà atlieka investuotojas arba dulkiø ðalinimo árenginio projektuotojas. Ámonës pateikia visà informacijà filtravimo medþiagos ir filtravimo bei regeneravimo parametrø rinkinyje.

Dulkiø filtravimas yra filtrai, kurie gali turëti valdymo spintos su kitomis iðleidimo voþtuvø valdymo sistemomis:su laiko kontrole, kurioje mes galime nustatyti impulsø periodà ir regeneracijos daþnumà,su ðvinu, kuriame pastatyta impulso trukmë, du regeneravimo daþniai ir iðorinë bei þema srauto atsparumo riba, \ tprogramuojamas ant valdiklio, kuriame atsiranda regeneracijos parametrai.

Filtrai gali bûti iðdëstyti ávairaus dydþio áleidimo ir iðleidimo angose.