Cdapl pilka zona

Finansø ministerija perkelia ávairius bûdus, kaip sumaþinti pilkàjà zonà ir vykdyti mokëtinus mokëjimus. Vienas ið jø buvo socialinë kampanija, skatinanti vartotojø paklausà ásigijus produktà ar paslaugà. Sunku pasakyti, kaip ðis veiksmas buvo veiksmingas: lenkai visà laikà turi daugiau mokesèiø inspekcijos kaip mûsø prieðininkas, todël jie yra pasirengæ, o ne reikalauti, gavimo. Mes nejauèiame áprasto rinkti visus dokumentus, kad galëtume gráþti á juos bet kuriuo metu, kurá galime stebëti net tarp skandinavø.

Valgorect

Fiskalinis kvitas mums reiðkia kità nereikalingà popieriø, kuris netrukdys mûsø kiðenëms. Kodël turëèiau saugoti kvitus, kai jie dedami á toká dokumentà, ir tokiu raðalu, kad po dviejø savaièiø negalite matyti, kas ið pradþiø buvo sukurta ant jø?Gali kilti abejoniø dël ðio veiksmo modelio efektyvumo, taèiau ministerija pasiekë planà, kuris dabar yra lenkø prigimtis, gerai ðaudomas, ar loterijos bilietas. Ásigijæ ne maþiau kaip 10 PLN ir surinkæ èeká ið naujojo spausdintuvo, visi gali prisijungti prie interneto sienos ir dalyvauti automobiliø loterijoje. Loterijos nugalëtojas, þinoma, buvo vieðoji televizija.Manau, kad tokie þingsniai yra gera prasme, o ne kartoti á nuobodulá „imkite fiskaliná gavimà, neleiskite man pavogti“. Lenkai nepatinka, jei mokomi - tai gali bûti viena ið prieinamiausiø mûsø stiliaus daliø. Tai ne taip, kaip lazda veikia mums - komunistinës tarybos suþinojo, ar opozicija nebuvo iðsklaidyta represijø akivaizdoje, bet átvirtino ir tapo galutine pergalë. Morkas, kaip ir galimybë gauti automobilá, yra parduodamas uþ energijà toli nuo lazdelës.Taigi að jauèiausi save ant individualios odos, nes pirkdamas prekybos centre gavau kortelæ, leidþianèià naudoti taðkus uþ kiekvienà ásigytà produktà. Svarbûs dalykai turëjo bûti keièiami á materialinius prizus. Bandþiau apsipirkti ðiuolaikinëje parduotuvëje, nors turëjau eiti apie tris kilometrus. Að atsisakiau tik tada, kai supratau, kad norint gauti vertingà atlygá, turëèiau èia pirkti daugelá metø. Þinoma, tai, kaip apdovanojimo paþadas, atsako á lenkus.