Atleidimas nuo kasos pirkimo

Kasos aparato pasirinkimas nori bûti gerai apgalvotas. Tada nëra jokiø abejoniø. Viena ið prielaidø, kuri yra suderinta su iðsamia analize perkant kasos aparatus, yra kampanijø tipas. Tam reikalingi bendrovës turimø asortimento dydþiai, klientø skaièius per dienà, paslaugø teikimo lygis. Bet ne tik verta apsvarstyti ir ádomu, ar norite prijungti elektros prietaisus prie kasos, pavyzdþiui, brûkðninio kodo skaitytuvà ar skalæ.

Paklauskime kito klausimo, ar mûsø kasos aparatas tikrai ásiregistruos ávedæs tam tikrus fiksuotus brûkðninius kodus, kurie yra pasikartojantys ir nepakeièiami, ar tikriausiai reikia integruoti á bet kurià sandëlio programà? Tada yra svarbi tai, ar pardavimai yra susijæ su nuolatiniu paslaugø ar produktø asortimentu, arba jie yra dinamiðkai koreguojami. Maþo verslininko fiskalinis árenginys vis dar yra maþas fiskalinis kasos aparatas. Esant grupëms, jie pasirodo visiðkai pakankami. Atsiþvelgiant á tipà, tokie prietaisai gali bûti naudojami atskirai, taèiau kai kurie modeliai leidþia integruoti su elektros árankiais arba informacine sistema. Jei reikia papildomø patogumø, turime gauti gerà idëjà, kaip pasirinkti tinkamà modelá, nes ne kiekvienas vienas fiskalinis kasos aparatas leidþia rasti ðios árangos standartø sprendimus.

Kitas klausimas, kurá maþas verslininkas turi perduoti, kad jis bûtø naudingas, yra neðiojamas prietaisas, ty vieno banko bilietas gali bûti visiðkai pakankamas. Jei áplaukos yra iðleistos uþ pavadinimo registruotos buveinës ribø, ið tiesø naudokite neðiojamus kasos stalus, kurie yra stiprûs ir puikiai tinka valymui ið vienos vietos á kità. Taip pat verta atsiþvelgti á ámonës perspektyvas, kai nedidelë picerija akimirkos pavirðiuje gali norëti iðplësti mûsø vaidmená, kad pasiektume gavëjà. Tada mobiliojo kasos naudojimas parodë daugybæ teigiamø ir profesionaliø sprendimø.

Taip pat reikia atkreipti dëmesá á spausdinimo mechanizmà. Jei nereikalaujame papildomø, mums nereikia labai stiprios klientø aptarnavimo, adatos mechanizmas bus naudingas. Terminis mechanizmas ið esmës yra sudëtingas ir greitas, bet ir brangesnis, todël pageidautina, kad maþos ámonës.