Akvepiamos dulkes

Gamyklos yra butai, kuriuose kasdieniniai buitiniai daiktai gaminami ið áprastø medþiagø, tokiø kaip akmuo, smëlis, polimerai, chemikalai, metalai, taip pat daug skirtingi. Dalis ðiø straipsniø yra tûkstanèiai ir net ðimtai tûkstanèiø per dienà.

Apdirbant kiekvienà produktà, atliekos ið esmës yra ðvaistomos specialiuose konteineriuose, kurie tada iðtuðtinami ir atliekos ðalinamos. Taèiau per toká apdirbimà, kaip granito plokðtës árodymà, yra puiki galimybë judëti dideliø dulkiø doziø ore. Taip smulkiai sumaiðoma, kad netgi mûsø nosies ertmë, specializuota maþø dulkiø daleliø, nëra tokia tarða, o kasdien darbuotojas, atliekantis reguliarià gamybà, ákvepia daug tokiø dulkiø. Jie gali jam pakenkti tiesiogiai, sukeldami kosulá ar alerginæ reakcijà, o daþniausiai kûno tarða dulkëmis atsiranda tik po deðimties ar dvideðimties metø vaidmens konkreèioje ámonëje analogiðkomis sàlygomis. Mes einame á specialisto, turinèio plauèiø ar valgymo sutrikimà, ar kità, priklausomai nuo dabartinës vietos, kurioje uþpuolë dulkës, ir mes suþinome, kad mûsø negalavimai akivaizdþiai paimami ið paskutinio namo skaitymo.

Deja, yra daug tokio turinio, bet dabar galime juos veiksmingai uþkirsti kelià. Ádiegus & nbsp; dulkiø ðalinimo sistemas, t. Y. Dulkiø ðalinimo sistemà, gamyklose, veikianèiose kenksmingà bet kokios tarðos poveiká, problema tikrai sumaþës. Tiesà sakant, tokia sistema rekomenduojama visoms pramonës ðakoms, jokios prieþastys uþterðti tarðà. Yra þinoma, kad plieno gamyklose dûmø ir kandþiø kiekis bus reikðmingesnis nei polistirolo gamykloje, taèiau kai kuriuose ir vëlesniuose gamyklose darbuotojai kenèia nuo neigiamo tarðos poveikio, nors ir skirtingø tipø bei pradinës koncentracijos.

Jeigu mes esame verslininkai ir planuojame gamyklà, turëtume galvoti apie tai, kaip dedustuoti, kol sanitarinis darbuotojas atliks atsitiktinæ prieþiûrà, ir verèia mus jà ádiegti pagal gamyklos likvidavimo pavojø. Þinoma, tai bus susieta su filtravimo sistemos ásigijimo ir surinkimo iðlaidomis, taip pat gyvai pasitikës salës modernizavimo iðlaidomis, kuriomis ji jauèiasi gyventi. Vis dëlto þmoniø sveikata yra vertinga vertë, kurià verta investuoti ir kaip mes ið tikrøjø turime tai pasiekti.